Държавният дял в електроразпределителните дружество ЧЕЗ и ЕВН ще бъде продаден. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) обяви два конкурса за избор на инвестиционен посредник за продажбата на миноритарните пакети на дружествата. Акциите с номинал 10 лв. всяка, ще се продават през фондовата борса.

Продават се 63 624 акции, представляващи 33% от капитала на "ЧЕЗ Разпределение България" АД; 1650 акции, които са 33% от капитала на "ЧЕЗ Електро България" АД, както и 51 612 акции (33 на сто от капитала) на "ЕВН България Електроразпределение" АД и 62 106 акции - 33% от капитала на "ЕВН България Електроснабдяване" АД.

В конкурсите могат да участват Инвестиционни посредници, които:

  • имат не по-малко от 40 000 сделки, извършени на БФБ за периода 2006-2010г. или;
  • имат не по-малко от 500 млн. лв. оборот от сделки, извършени на БФБ за периода 2006-2010г. и;
  • притежават "пълен" лиценз, издаден от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност като инвестиционен посредник и задължително:

- задължително ще осигурят като член на екипа си независим оценител;
- са членове на "БФБ - София" АД и "Централен депозитар АД";
- имат положителен финансов резултат за три от последните пет финансови години съгласно одитирани годишни финансови отчети;
- нямат неизпълнени задължения към АПСК.