В съобщение на Федералната митническа служба на Руската федерация, цитирано от Интерфакс, се съобщава, че положителното салдо по външнотърговския баланс на Русия през 2006 е било $164,4 млрд. Спрямо 2005 г., когато износът е превишил вноса със $142,8 млрд., се отбелязва значително увеличение на плюса в баланса.

Салдото със страните от „далечната чужбина" (така в РФ се окачествяват държавите, които не принадлежат към бившия СССР) е било $144,5 млрд. ($129,1 млрд. през 2005 година), със страните от ОНД $19,9 млрд. (през 2005 година $13,6 млрд.). Коефициентът на покритие на вноса от износа за 2006 е бил 219,6% (2005 година - 244,7%).

Външнотърговският оборот на Русия през 2006 по оценката на данъчната служба е бил $439,5 млрд. и спрямо 2005 се е увеличил с 29,2%, в това число със страните от „далечната чужбина" $374,9 млрд. (ръст 29,9%), с държавите от ОНД $64,6 млрд. (ръст 25,2%).

В общия обем на външнотърговския оборот делът на търговията със страните от ОНД е 14,7%, с останалите - 85,3%.

Износът на Русия през 2006 е възлязал на $302 млрд. и по сравнение с 2005 година се е увеличил с 25,1%.

Вносът на Русия през 2006 е бил $137,5 млрд. и по сравнение с 2005 година се е покачил с 39,3%. Вносът от „далечната чужбина" е 83,8% от общия внос и се е повишил спрямо предходната година с 3.1%.