500 000 долара безвъзмездно предоставя на страната ни Световната банка за развитие на общинската инфраструктура. Това предвижда одобреният от правителството проект на писмо-споразумение за безвъзмездна помощ от Световната банка за подготовка на Проекта за развитие на общинската инфраструктура. Той е включен за финансиране от Световната банка чрез държавен заем за 2007 г.

Предоставените средства ще бъдат използвани за подготовката на проекти, които ще се финансират чрез фондовете на Европейския съюз; за изграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктурата в търговските дружества «Водоснабдяване и канализация» в градовете Търговище, Разград, Добрич, Смолян, Стара Загора и Сливен; за довършване и реконструкция на инфраструктурни обекти, свързани с водоснабдяването на населени места - язовири и пречиствателни станции.

Общата стойност на Проекта за развитие на общинската инфраструктура е 109 млн. евро. От тях 88,28 млн. евро са заем от Световната банка.

Целта е подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода на населението чрез рехабилитация на водоснабдителните системи, намаляване на загубите, завършване изграждането на водоизточници и прилежащата инфраструктура, пречиствателни станции за питейни води, довеждащи водопроводи и резервоари.