Дружеството Велбъжд АД е реализирало загуба към 30 септември 2011г. в размер на 295 хил. лв.

Общите приходи на дружеството са 1321 хил. лв., което е с 54.87 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 20.69 % спрямо предходния период до 1616 хил.лв.

Нетните приходи от продажби към 30 септември 2011г. са в размер на 1321 хил.лв. и представляват 100.00 % от общите приходи. Спрямо третото тримесечие на 2010 година те се увеличават с 55.05 %.

Към 30 септември 2011г. дружеството показва загуба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 1.61лв. Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за III-то трим. на 2011г.

Собственият капитал на дружеството към края на септември е 3659 хил. лв. , като спрямо същия период на 2010г. е намалял с 14.35 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София през третото тримесечие на 2011г.:
Общ брой изтъргувани акции: ( 50 бр. акции )
Общ брой сделки: ( 1 бр. )
Минимална цена: ( 1.010 лв. )
Максимална цена: ( 1.010 лв. )
Среднопретеглена цена: ( 1.010 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.