Тази седмица ще приключи важен етап от продължителната операция по придобиването на "Райфайзенбанк (България)" от белгийската "Кей Би Си Банк" и последващото й сливане с ОББ, която също е собственост на белгийците. На 29 юни Централната банка излезе със съобщение, в което се казва:

"Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие национално решение, с което в изпълнение на инструкция на Европейската централна банка (ЕЦБ) издаде предварително одобрение за прякото придобиване от "КЕЙ БИ СИ Банк" НВ, Белгия, на акциите от капитала на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, в резултат на което "Райфайзенбанк (България)" ЕАД ще стане дъщерно дружество на "КЕЙ БИ СИ Банк" НВ в България.

След 1 октомври 2020 г., когато беше установено тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и България се присъедини към Единния надзорен механизъм, ЕЦБ има изключителната компетентност да оценява уведомленията за придобиването на квалифицирани дялови участия в кредитни институции, при съответното взаимодействие с БНБ".

С присъединяването на България към Банковия съюз по механизма за тясно сътрудничество, ЕЦБ взе под прекия си надзор пет български банки, между които и ОББ и "Райфайзенбанк (България)" като част от големи европейски банкови групи - съответно на КБС Груп и на австрийската "Райафазенбанк". По тази причина тя взема всички решения засягащи смяната на собствеността, промени в структурата и размера на капитала им, сливания и поглъщания, а БНБ изпълнява инструкциите на ЕЦБ в тази сфера.

Що се отнася до процедурите по сделката за покупката на "Райфайзенбанк (България)", акциите й ще бъдат платени следващата седмица и същия ден ще бъдат прехвърлени на новия си белгийски собственик. Параметрите на сделката бяха обявени на 15 ноември 2021 г. Според договорените условия, сделката включва също така изцяло притежаваните от "Райфайзенбанк България" нейни дъщерни дружества "Райфайзен Лизинг България", "Райфайзен Асет мениджмънт (България)", "Райфайзен Застрахователен брокер" (обслужващ лизинговите и корпоративните клиенти на Райфайзенбанк), както и "Райфайзен Сървис".

Цената на придобиването на всички изброени активи е на обща стойност 1,015 млрд. евро в наличност и отразява качеството на франчайза на "Райфайзенбанк" и потенциала за постигане на синергии.

Договарянето на сделката бе обявено през ноември 2021 г. В разпространеното тогава съобщение се казваше: "Сделката ще има положителен ефект върху доходността на акциите от първата година нататък, при което покупната цена представлява 1,64 пъти прогнозната балансова стойност на нетните активи на целевата компания за 2022 г. и 12,5 пъти коефициента цена/приходи (P/E) (на база прогнозните приходи за 2022 г). На база лостовия ефект от обединеното дружество и експертния опит на KBC, ползите от синергиите се очаква бързо да нараснат от около 12 милиона евро през 2022 г., до приблизително 29 милиона евро през 2024 г. и да останат на приблизителни нива, надхвърлящи 25 милиона евро през периода от 2025 до 2031 г. (това са изчисления преди данъци).

Сделката ще има капиталов ефект около 1 процентен пункт върху базовия собствен капитал от първи ред на KBC Груп (CET1), (3-то тримесечие на 2021 г.: 16.4% при пълно натоварване, съгласно Датския компромис) при сключването".

"Райфайзенбанк (България)" развива банковия си бизнес от стъпването си на пазара през 1994 г. Тя е водеща универсална банка в България, предлагаща пълния набор от банкови услуги, услуги за управление на активи, лизинг и брокерски застрахователни услуги на ритейл, малки и средни предприятия и корпоративни клиенти.

При договарянето на сделката, банката бе на 6-то място на пазара с пазарен дял от 7,9% по отношение на активите и 8,4% по отношение на кредитите. Райфайзенбанк България оперира с мрежа от 122 банкови клона в цялата страна, допълвани с агентска мрежа от мобилни банкови консултанти, външни партньори и кредитни посредници. Служителите на Райфайзенбанк България наброяват 2 500 човека, обслужващи 635 000 клиенти.

Сделката включва също така "Райфайзен Лизинг България", четвърта в класацията на лизинг компаниите в България (с 10.5% пазарен дял), "Райфайзен Асет Мениджмънт" (България), трета в класацията на компаниите за управление на активи в България (с 9.7% пазарен дял и управлявани активи в размер на 106 млн. евро), "Райфайзен Застрахователен брокер" (дистрибутира продуктите на 12 застрахователни компании; с 1% пазарен дял), както и "Райфайзен Сървис" ЕООД. Тези четири компании са 100% собственост на "Райфайзенбанк България".

KBC Груп присъства в България чрез Обединена българска банка (ОББ), ДЗИ (Застраховане), ОББ Интерлийз, ОББ Пенсионно осигуряване, ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер и KBC Клон България. На 30 юли 2021 г. KBC придоби животозастрахователната и пенсионноосигурителна дейност на NN в България.

Намеренията са, след приключване на покупката на "Райфайзенбанк (България)", да се пристъпи към сливане между нея и ОББ. Прогнозните са, че консолидираната банка ще има 18.2% пазарен дял по отношение на активите (спрямо 10,3% пазарен дял на ОББ), което е много близо до пазарния дял на пазарен играч номер едно (19,8%) и на пазарен играч номер две (18.4%). Освен това, Обединената от ОББ и Райфайзенбанк България банка ще заеме второ място по отношение на кредитите (17.0% прогнозен пазарен дял).

Според КБС Груп, стратегията на "Райфайзенбанк" е много сходна с тази на KBC в България. Елементите, върху които се поставя стратегически фокус през периода 2022-2023 г., включват дигитална трансформация и иновация, използване на данните по умен начин (ценни идеи), способност за бързо реагиране, ефективност и автоматизация на процеси "от началото до края" (E2E), както и интегриране на екологичните, социалните и управленските фактори (ЕСУ) в бизнес модела.

В допълнение, това придобиване значително ще укрепи лидерската пазарна позиция на ОББ в бизнеса с управлението на активи, както и лидерската ѝ позиция при предоставянето на лизингови решения и ще създаде значителни възможности за кръстосани продажби с ДЗИ в областта на застраховането.