На 21 юни 2018 г. в "София Хотел Балкан" се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Fibank (Първа инвестиционна банка).

На събранието присъстваха: Неделчо Неделчев - Главен изпълнителен директор (CEO) на банката, Светозар Попов - Главен директор Риск (CRO), Севдалина Василева - Главен директор ритейл (CRBO), Чавдар Златев - Главен директор Корпоративно банкиране (CCBO) и Живко Тодоров - Главен финансов директор (CFO).

Ръководството на Fibank представи пред присъстващите акционери доклад за дейността и финансовите резултати на банката за 2017 г.

Общият размер на активите на Първа инвестиционна банка възлиза на 8,9 млрд. лв. Нетният доход от такси и комисиони нараства с 10,8% спрямо предходната година. За 2017 г. нетните приходи от търговски операции отчитат ръст от 10%.

ПИБ увеличава пазарните си позиции в банкирането на дребно и кредитирането на МСП, като се повишава и тежестта им в кредитния й портфейл. Балансовият собствен капитал на Първа инвестиционна банка също се увеличава с 10,6%. Базовият собствен капитал от първи ред (CET1) запазва темповете си на нарастване и достига 12,87%. Ръст се регистрира и по отношение на капитала от първи ред до 15,87% и общата капиталова база до 15.89%.

Акционерите гласуваха реализираната нетна печалба от 92 млн. лв. за 2017 г. да бъде капитализирана, което допълнително ще увеличи капиталовата позиция на банката и ще осигури база за допълнителен растеж. С това решение капиталовите показатели се очаква да надминат 13,5% за базов собствен капитал от първи ред и 16,5% за обща капиталова база на консолидирана основа.

Общото събрание на акционерите на банката избра "БДО България" ООД и "МАЗАРС" ООД за одиторски дружества за 2018 г.

Досегашният директор на "Вътрешен одит" - Ралица Богоева, вече заема позицията Главен директор Информационни технологии и операции. Позицията директор на дирекция "Вътрешен одит" ще бъде заета от Пламен Димитров, който притежава над 15 години професионален опит.