Компаниите вече не могат да пренебрегват ESG тематиката - засилващото се внимание към ESG през последните 12 до 18 месеца повиши интереса към въздействието на предприятията върху околната среда и обществото. Фактори като изменението на климата, социалното неравенство и въздействието на COVID-19, превърнаха ESG в широко обсъждана тема.

Хората очакват от бизнеса да генерира печалби и същевременно да решава социални и екологични предизвикателства. Скорошно проучване на PwC показва, че противно на общоприетото схващане, ESG вече не e тема само на младото поколение, но и на по-възрастната част от населението. Клиенти и потребители имат високи очаквания към компаниите, като едновременно изискват от тях да предоставят ползи на хората и да минимизират своето негативно въздействие върху околната среда и обществото. ESG има и други последици за бизнеса - някои инвеститори вярват, че устойчивия бизнес струва повече, а все повече служители искат да работят за компании, с чиито ценности се идентифицират.

Георги Владимиров, ESG мениджър в PWC

Източник: PwC

Георги Владимиров, ESG мениджър в PWC

Какво точно стои зад акронима ESG?

ESG представлява обща рамка за разглеждане на въздействието на компанията върху околната среда и обществото, както и на качеството на корпоративното й управление. За да улеснят интеграцията на ЕSG елементи в операциите на бизнеса, ръководителите най-напред трябва добре да обмислят трите елемента поотделно, заедно със съществените теми, които засягат всеки елемент. Всеки бизнес трябва да мине през собствен процес, за да определи кои са съществените теми (някои от по-често срещаните примери се наблюдават и в таблицата по-долу). Само след като компаниите проследят своето въздействие през призмата на ESG, ще могат и да определят следващите стъпки за своя бизнес, за да отговорят на променящата се регулаторна и бизнес среда.

Снимка 573491

Източник: PwC

Инфографиката в пълен размер можете да видите тук.

Следващата стъпка от ESG амбицията на всяка компания е да определи как да отговори на очакванията на заинтересованите страни, които имат най-голямо значение за дългосрочния успех на компанията. В тази стъпка също се анализира и взаимодействието между финансовите резултати и различните ESG фактори. Тя е важна за създаването на ESG стратегия, която адресира най-важните теми за всеки бизнес.

"Зелени заедно"

е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса.

Научете повече тук:

zelenizaedno.bg

Много инициативи, ограничени ресурси

Поради нуждата от ефективно разпределение на ресурсите, ESG управлението изисква от компаниите да адресират най-належащите ESG елементи като се вземат предвид поставените ESG цели, очакванията на заинтересованите страни, управлението на рискови фактори и степента, до която могат да бъдат лесно изпълнени. Въпреки разбираемото желание на всеки бизнес да приоритизира ESG инициативи според възвръщаемостта на инвестициите, все още има разминаване между традиционния начин за измерване на ефективността на инвестициите и новите представи за създаване на дългосрочна стойност. Илюстрацията по-долу представя начинът, по който една фиктивна компания приоритизира най-важните инициативи.

Снимка 573492

Източник: PwC

Източник: PwC

Инфографиката в пълен размер може да видите тук.

От тук нататък, предприятията трябва да съставят план за интеграция на ESG стратегията в корпоративните процеси. Амбициите на всяка организация определят дали ESG стратегията допринася към финансов и репутационен успех или водят до ограничени резултати. По принцип ESG тематиката се свежда до същността на една компания. Тя изисква да бъдат отговорени на някои съществено важни въпроси: Защо дадена компания се занимава с определена бизнес дейност? Какво е нейното влияние върху света? Как бизнес моделът й отговаря на нуждите на обществото? Как отчита успеха си? Как ангажира своите служители и как информира заинтересованите страни?

Тъй като дигиталната трансформация е в постоянен процес за повечето компании, идеята за справяне със зеления преход може да изглежда обезсърчаваща. Въпреки това подчертаваме, че отлагането на ESG трансформацията носи рискове. Ограниченият фокус върху създаване на максимално висока печалба за акционерите в краткосрочен план бива изместен от очакванията на по-разширен кръг от заинтересовани страни, които изискват устойчиво корпоративно управление в дългосрочен план.

Снимка 573490

Източник: PwC

Инфографиката в пълен размер можете да видите тук.

Регулаторният натиск, който стои зад ESG, Европейската зелена сделка има за цел да превърне Европа в първия климатично неутрален континент до 2050 г. Централен елемент е Европейският инвестиционен план, който има за цел да отключи поне 1 трилион евро устойчиви инвестиции през десетилетието до 2030 г. в подкрепа на прехода към климатична неутралност.

Съпътстващата стратегия за устойчиво финансиране ще бъде приложена чрез серия от насоки и регулации, които целят прозрачност по отношение на ESG дейностите в бизнеса. Тези правила имат голямо значение за всички участници във финансовата система, особено в областите, свързани със събирането и отчитането на нефинансови данни.

Мария-Елена Кисьова, ESG консултант в PWC

Източник: PwC

Мария-Елена Кисьова, ESG консултант в PWC

"Зелени заедно" показва добрите примери и важните съвети - всичко, което трябва да знаем по пътя към по-природосъобразно съществуване, работа и правене на бизнес. Проектът се осъществява с подкрепата на ProCredit Bank, LIDL, училище "Дени Дидро", Zagorka, Сердика Център, Cargotec, RÖFIX, Solvay Sodi, Insaoil.