Комисията за финансов надзор (КФН) е отнела лиценза за извършване на дейност по застраховане на "ЗК Юроамерикан" АД, съобщиха от регулатора. Компанията не е извършвала дейност повече от шест месеца и не е представила доказателства, че лицата, изпълняващи ключови функции отговарят на изискванията за квалификация и надеждност.

Решението на регулатора е взето след извършена проверка на място.

От периодично представяните в КФН от "ЗК Юроамерикан" АД финансови справки и отчети, е видно, че през периода януари - август 2018 г. застрахователят не отчита сключени застрахователни договори. В периода септември - декември 2018 г. дружеството е сключило общо 9 застрахователни договора. В периода от януари до август 2019 г., "ЗК Юроамерикан" АД отново не е сключвало застрахователни договори, нито е завеждало претенции по действащи застраховки, съответно не е изплащало и застрахователни обезщетения.

На 01.09.2019 г. застрахователят е сключил три броя застрахователни договори, които обаче са сключени с лица, които са акционери на "ЗК Юроамерикан" АД, като две от застрахованите лица са и служители на застрахователната компания.

В хода на проверката безспорно е установено, че считано, съответно от 07.02.2019 г. и 07.03.2018 г., в "ЗК Юроамерикан" АД няма одобрени от КФН лица, които да изпълняват ключовите функции за съответствие и по вътрешен одит.

В следствие на решението се забранява свободното разпореждане с активите на "ЗК Юроамерикан" АД до започване на производство по ликвидация или несъстоятелност, както и сключването на нови застрахователни договори по всички класове застраховки за срок от 6 месеца, считано от датата на издаване на настоящото решение.

Комисията назначава Стефан Петров Стефанов за квестор на "ЗК Юроамерикан" АД до назначаването от съда на синдик или до вписването на ликвидатор на дружеството. На същия са връчени задължителни предписания да възложи на съответните служители на "ЗК Юроамерикан" АД.

Пълното решение на КФН може да видите тук.