Колко сигурни са услугите като Revolut и кой е отговорен за парите ни? Въпросът е все по-актуален с нарастването на броя потребители на британския финтех у нас и в чужбина, както и след новината, че Revolut Bank вече е вписана в регистрите на Българската народна банка.

За да разберем кой и как пази нашите средства, се обърнахме към БНБ и към предоставените от Revolut документи, за да разберем.

На първо място е важно да уточним, че Revolut Payments и Revolut Bank са две отделни дружества и към момента Revolut Bank не предоставя услуги на територията на страната ни. Кога ще се случи това, все още не е официално обявено от британската компания майка.

Всички клиенти в България използват услугите на дружеството за електронни пари Revolut Payments, което отговаря на съвсем различни регулации и което има отделен лиценз за дейността си у нас. От отговорите на въпросите, които изпратихме до БНБ, става ясно, че защитата на средствата на потребителите е регулирана в няколко европейски директиви, транспонирани и в българското законодателство.

От тях, както и от общите условия на Revolut, се разбира, че средствата на клиентите се депозират в лицензирана кредитна институция (в случая във Великобритания). Те не се смесват със средствата на самата Revolut, нито със средствата на други клиенти.

Законът дава възможност на Revolut още да инвестира средствата в нискорискови активи, а именно дългови ценни книжа, емитирани или гарантирани от централни правителства или централни банки, международни организации, международни банки за развитие или органи на регионално или местно самоуправление на държавни-членки на Европейския съюз. Revolut посочва на интернет страницата си, че се възползва и от тази възможност.

Депозити, кредити, защита на влоговете

В края на 2018 г. Revolut получи банков лиценз в Литва, а по силата на европейските директиви и паспортизирането, от февруари 2021 г. има право да развива банкова дейност и в България.

Получаването на позволението е поредна стъпка към разширение на услугите, които британската компания ще предлага: включително депозити с лихви (и тяхната защита до €100 хил.), кредити и други.

Засега Revolut Bank не оперира в България, като няма и информация кога ще се случи това. От Revolut посочват, че ще уведомят своите клиенти и ще им дадат възможност да прехвърлят средствата си към банката като тогава — и само тогава — тези пари ще бъдат директно защитени от европейската схема за гарантиране на влоговете в банките.

От отговора на Българската народна банка става ясно още, че средствата ще бъдат защитени от сходната с българската схема в Литва. Тоест отговорността за надзора над Revolut няма да падне на плещите на българските регулаторни органи, а на литовските. "Надзорът върху дейността на банката, включително за дейностите, които осъществява директно в други държави, се осъществява от Централната банка на Литва", посочват от БНБ пред Money.bg.

Българската народна банка все пак има възможности за контрол над дейността на Revolut. "Ако установи, че банката не спазва приложимите законови разпоредби за осъществяване на банкова дейност в страната или разпоредбите на Регламент (ЕС) № 575/2013, Българската народна банка има възможност да предприеме конкретни мерки, предвидени в Закона за кредитните институции за предотвратяване или санкциониране на нарушения на закона, на актовете по прилагането му или на разпоредби, свързани със защита на обществения интерес (глава единадесета, раздел втори от Закона за кредитните институции)", казват от институцията.