Предварителните данни на Националния статистически институт показват, че през последния месец на миналата година промишлеността и търговията на запазват растежа си, докато строителната продукция отново спада.

През декември промишленото производство нараства с 0.7% в сравнение с ноември 2017 година. Секторът регистрира ръст от 2% спрямо съответния месец на предходната година.

Увеличение спрямо ноември се наблюдава в преработващата промишленост - с 1.5%, и в добивната промишленост - с 0.7%, а намаление е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.2%.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е регистриран в преработващата промишленост - с 5.2%, а спад е регистриран в добивната промишленост - с 5.2%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.1%.

Индексът на продукцията в сектор "Строителство" през декември, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 3% под равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват намаление от 4.1% на строителната продукция през декември 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година.

На месечна база продукция през декември намалява в гражданското/инженерното строителство е с 3.8%, а от сградното строителство - с 2.3% .

Спрямо същия месец на предходната година понижението на строителната продукция се определя от отрицателния темп при гражданското и инженерното строителство, където спадът е с 8.9%, докато при сградното строителство не се наблюдава промяна.

По предварителни сезонно изгладени данни през декември оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0.5% спрямо предходния месец.

Оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи ръст от 4.9% в сравнение със същия месец на предходната година.

През декември в сравнение със същия месец на 2016 г. оборотът се повишава по-значително при: търговията на дребно с разнообразни стоки - с 12.6%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 8.4%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - със 7.5%, търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - със 7.3%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - със 7.0%. Спад е регистриран само при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 12.5%.