Според регулярните Бизнес анкети на Националния статистически институт през януари 2018 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 2.6 пункта спрямо декември 2017 година.

Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността и сектора на услугите, докато в строителството и търговията на дребно показателят остава приблизително на нивото си от предходния месец.

Основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следван от недостига на работна сила.

Мениджърите очакват продажните цени да останат без съществена промяна през следващите три месеца.

Промишленост. Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 3.8 пункта в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и прогнозите им относно производствената активност през следващите три месеца се подобряват, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за износа през следващите три месеца.

През януари средното натоварване на мощностите е с 1.3 пункта над нивото от октомври 2017 г. и достига 76.8%, но с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг от мощности.

Строителство. През януари показателят запазва приблизително нивото си от декември 2017 година. Анкетата регистрира леко влошаване в оценките на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията, докато очакванията им за следващите шест месеца са по-благоприятни. В следващата половин година стопанските ръководители очакват и увеличение на новите поръчки в строителството, което според тях ще доведе и до известно активизиране на дейността в краткосрочен план.

Търговия на дребно. Бизнес климатът в сектора остава на нивото си от предходния месец. Анкетата регистрира подобрение в мненията на търговците на дребно както за настоящото бизнес състояние на предприятията, така и за обема на продажбите през последните три месеца. Същевременно обаче очакванията им относно продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца се влошават

Услуги. През януари бизнес климат в сектора на услугите нараства с 4.9 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-оптимистични са и мненията им по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги.

Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да затрудняват в най-голяма степен дейността в сектора, въпреки че е отчетено намаление на негативното им влияние.