Печалбата на банковата система към 30 април 2020-а е 356 млн. лв., или с 98 млн. лв. по-малко от реализираната за същия период на 2019 година. Според официалните данни, публикувани от БНБ, основната причина за това намаление са значителното увеличение - с 81 млн. лева на годишна база, на разходите за провизии (т. нар. обезценки). Другият фактор е повишаването на разходите за издръжка с близо 14 млн. лева. В същото време общият нетен оперативен приход на банковата система за една година намалява с около 9 млн. лева.

Активите на банковата система, според БНБ, продължават да се повишават и през април поради растежа на депозитите и на балансовия собствен капитал. На месечна база активите са увеличени с 683 млн. лв. (0.6%) до 115.8 млрд. лв. Отношението на ликвидно покритие на банковата система се увеличава през месеца от 261.0% до 291.8 процента. Ликвидният буфер в края на април е 28.0 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци са 9.6 млрд. лева.

"УниКредит Булбанк" излезе на загуба

Най-голямата банка у нас излезе на загуба

Това се случва за първи път в историята й от 1999 година насам

В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетено месечно намаление със 166 млн. лв. (0.2%) до 66.9 млрд. лв. Свиват се кредитите за фирмите (с 290 млн. лв., 0.8%), а тези за други финансови предприятия се увеличават (със 104 млн. лв., 2.3%). Кредитите за домакинства и за сектор държавно управление нарастват съответно с 16 млн. лв. (0.1%) и с 4 млн. лв. (0.5%).

При депозитите в банковата система е отчетено нарастване с 658 млн. лв. (0.7%) до 98.2 млрд. лв. в края на април. Увеличават се депозитите на домакинства - с 561 млн. лв. (1.0%). Нарастват също средствата от кредитни институции - с 97 млн. лв. (1.8%) и тези от фирми - с 62 млн. лв. (0.2%). Намалява ресурсът от други финансови предприятия (с 58 млн. лв., 1.6%) и от сектор държавно управление (с 4 млн. лв., 0.1%). Собственият капитал в баланса на банковата система се повишава със 131 млн. лв. (0.9%) спрямо края на март и достига 14.7 млрд. лв. към края април.