Новата година започва с покачване на оптимизма по отношение стопанската конюнктура в страната, сочат резултатите от регулярните Бизнес анкети на Националния статистически институт.

През януари 2017 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.8 пункта в сравнение с декември 2016 г., което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността и сектора на услугите.

Основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следван от недостига на работна сила, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното им въздействие.

Относно продажните цени очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Промишленост. Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 0.9 пункта спрямо предходния месец в резултат на оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира и известно подобрение в оценките им за притока на нови поръчки, което е съпроводено и с по-благоприятни очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

През януари средното натоварване на мощностите в промишлеността остава на нивото от октомври 2016 г. С оглед на очакваното търсене през следващите месеци обаче се предвижда недостиг от мощности.

Строителство. През януари бизнес климатът в сектора се понижава с 1.2 пункта, което се дължи на изместване на оценките на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията от "добро" към "задоволително". По тяхно мнение осигуреността на производството с поръчки намалява спрямо октомври 2016 г. Същевременно обаче очакванията им както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца са по-благоприятни.

Търговия на дребно. Показателят запазва нивото си от предходния месец. Мненията на търговците на дребно относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците както от вътрешния, така и от външния пазар през следващите три месеца остават по-резервирани.

Услуги. През януари оценката бизнес климата в сектора се подобрява с 3.5 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги мненията им са също оптимистични.