Предварителните данни на Националния статистически институт показват, че промишленото производство продължава да се понижава през август за шести месец поред. Строителната продукция и търговията на дребно също отчитат спад спрямо юли, но растат на годишна база.

Промишленост

През август 2019 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0.1% в сравнение с юли.. Календарно изгладеният индекс на промишлената продукция регистрира спад от 1.3% спрямо съответния месец на 2018 година.

Намаление спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 6.6%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.6%, а увеличение - в преработващата промишленост - с 0.8%.

На годишна база спад на промишленото производство е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.6%, в добивната промишленост - с 1.3%, и в преработващата промишленост - с 0.8%.

Строителство

През август индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.2% под равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват нарастване от 3.4% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2018 година.

Спрямо юли продукцията при гражданското/инженерното строителство намалява с 1.6%, докато при сградното строителство се наблюдава увеличение с 0.8%.

На годишна база нарастването на строителната продукция през август, изчислено от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където ръстът е с 8.9%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 3.6%.

Търговия на дребно

По предварителни сезонно изгладени данни през август оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени намалява с 0.3% спрямо предходния месец. Оборотът, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 2.0% в сравнение със същия месец на предходната година.

Спрямо юли се наблюдава намаление на оборота при търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.6%, и търговията на дребно с нехранителни стоки - с 0.5%, докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия е отчетено увеличение - с 0.2%.

През август в сравнение със същия месец на 2018 г. оборотът нараства при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 3.6%), търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 2.0%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0.9%).

По-значителен ръст при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отчетен при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 11.3%.