Всички фирмени сметки в чуждестранни банки и дружества за електронни пари (сред които Revolut, Pay Pal, Paysera, Transferwise и други подобни) е необходимо да бъдат декларирани в Българската народна банка (БНБ) по реда на Наредба №27. Такова задължение няма за физическите лица, освен в определени ситуации.

Всички търговски банки, осъществяващи своята дейност на територията на България, са под прекия контрол на БНБ, които на своя страна са задължени да се отчитат пред контролни органи, като НАП и други. За разлика от банките, финтех компаниите, регистрирани извън територията на страната не са под контрола на държавните институции. Този факт отваря вратичка за злоупотреби от некоректни фирми и за да бъде предотвратено това, законът наложи задължение за всички сметки, открити във финтех компании или банки в чужбина да се декларират пред БНБ, отбелязват от счетоводна кантора "Комаров Консулт". По този начин държавните органи осъществяват контрол за изрядността на доходите на търговците, без значение от вида на дейността, която оперират.

В следващите редове от финтех команията Paysera описват по-подробно какви са задълженията на местните юридически лица и в какви срокове.

Which? издаде предупреждение за измама със сметки в Revolut

Which? издаде предупреждение за измама със сметки в Revolut

От два акаунта са източени над 230 000 евро, които няма да бъдат възстановени

Деклариране при откриване на сметка

Декларация - Форма СПБ-2 се подава в Българска народна банка (БНБ) от всички местни юридически лица и еднолични търговци при откриване на сметка в чужбина и има статистическа цел. Срокът за предоставяне е до 15 дни след откриването на сметката. Подаването на декларацията може да се извърши по електронен път с КЕП или на хартиен носител.

При промяна на вече декларирани обстоятелства, в т.ч. и при закриване на сметка, се подава коригираща Декларация - Форма СПБ-2 на хартиен носител или промяната се отразява със заявка за промяна на декларацията в Портала на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) на БНБ, съгласно Указания за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път.

Тримесечен отчет за сметката

Форма СПБ-5 представлява тримесечен отчет за сметки, открити в чужбина. Попълва се от всички местни юридически лица и еднолични търговци, декларирали пред БНБ сметки, открити в чужбина. С една форма се отчитат салдата и начислените и изплатени лихви по всички сметки, открити в чужбина.

Година след твърдението, че одобрението е "неизбежно": Revolut все още чака лиценз за банкова дейност в Обединеното кралство

Година след твърдението, че одобрението е "неизбежно": Revolut все още чака лиценз за банкова дейност в Обединеното кралство

Шефът на компанията Ник Сторонски нарече Великобритания нежелано място за правене на бизнес

В случай че сметката има салда в различни валути (както е при многовалутната Paysera сметка), то тогава салдото във формата ще бъде превалутираният сбор от салдата на различните валути, като се отчита във валутата по регистрация на сметката, посочена в Декларация - Форма СПБ-2. Превалутирането може да стане по курса на БНБ или на търговската банка, с която се оперира.

Форма СПБ-5 се предоставя на БНБ в срок до 20-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетът за четвъртото тримесечие на годината се представя в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната. СПБ-5 се дължи до закриване на сметката в чужбина за всеки отчетен период. Подаването на формата може да се извърши по електронен път с КЕП или на хартиен носител.

Сметки на физически лица

Физическите лица не декларират пред БНБ откриването на сметка в чужбина. Съгласно чл. 10, ал. 2 от Валутния закон и чл. 13 от Наредба №27 на БНБ физическите лица се отчитат пред БНБ веднъж годишно (в срок до 31 март на следващата година) за вземанията си по сметки, открити в чужбина, вземания или задължения по финансови кредити от/към чуждестранни лица както и инвестициите си в ценни книжа, които са извършени без посредничеството на местно лице - инвестиционен посредник, само ако общият размер на вземанията и/или задълженията налични към 31 декември на отчетната година е равен на или надвишава 50 000 лв. или равностойността им в чуждестранна валута.

Отчитането се извършва чрез статистическа форма СПБ-8 Отчет за вземанията и задълженията на местни физически лица от чуждестранни лица. 

Revolut вече няма да е безплатен за бизнес клиентите си

Revolut вече няма да е безплатен за бизнес клиентите си

Дигиталната банка с над 670 000 потребители у нас променя условията си