"Инвестбанк" АД предлага на своите бизнес клиенти кредити за зелена енергия, които позволяват инвестирането във фотоволтаични централи и други методи за производство на електроенергия от възобновяеми източници. Кредитът е инвестиционен, с дълъг срок на погасяване - до 10 години и възможност за договаряне на гратисен период и погасителен план, съобразен с проекта. Банката предлага атрактивни условия по отношение лихви и приемани обезпечения, като не поставя ограничения за максималния размер на кредитите.

Предоставянето на този тип кредити е в изпълнение на поетата от банката политика за намаляване на разходите за електроенергия и намаляване на въглеродния отпечатък на компаниите. Инвестиционните проекти, финансирани от "Инвестбанк" АД са в подкрепа намаляване на емисиите на парникови газове и повишаване дела на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност. Подобни инвестиции способстват за намаляване въздействието върху природата на използваните производствени процеси на компаниите.

Снимка 566106

Опазването на околната среда е сред основните приоритети в управлението на "Инвестбанк" АД. Част от предлаганите банкови продукти и услуги използват техники, съобразени с екологичните нормативи и изпълняват дейностите по начин, гарантиращ опазването на околната среда.