Международната рейтингова агенция Moody's повиши дългосрочните депозитни рейтинги на българската Първа инвестиционна банка (ПИБ). Така те са на ниво В1, съобщават в официално съобщение от финансовата институция.

Като причина за повишаването на рейтинга от агенцията посочват няколко критерия, като способността на банката за генериране на печалба и оперативна ефективност, широката депозитна база, стабилните ликвидни буфери, както и ефективното корпоративно управление и управление на риска.

Според оценката на Moody's ПИБ постига стабилно ниво на приходи и добра възвращаемост на активите. В допълнение от агенцията допълват, че източниците на приходи за финансовата институция са добре разпределени. Коефициентът на ликвидни активи възлиза на 28%.

ПИБ поддържа стабилни капиталови буфери, като към края на 2016 година коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред е 12,0%, а на капитала от първи ред 15,1%, значително над регулаторния минимум от 11,5%.

ПИБ е третата по големина банка в България, с пазарен дял от 13,3% при депозитите от физически лица и домакинства.

Към 30 юни 2017 година печалбата й преди обезценка и данъци е в размер на 82 милиона лева, а нетната печалба достига 40 милиона лева. За същия период нетният лихвен доход е в размер на 124 милиона лева и нетният доход от такси и комисиони е 49 милиона лева.

От финансовата институция посочват, че в края на първото полугодие отчитат съществено намаление в общия размер на необслужваните кредити от 9,4% спрямо края на март. Делът им към кредитния портфейл за второ тримесечие намалява до 23,5% от 26,0%.