• Споразумението за синтетична секюритизация с ЕИФ, подкрепено от ЕИБ, ще подпомага устойчивите инвестиции.
  • Подкрепата на Групата на ЕИБ ще спомогне за намаляване на кредитния риск, което ще даде възможност на ПроКредит Банк да отпусне около 416 млн. евро за ново финансиране на по-малки предприятия.

ПроКредит Банк България ЕАД (ПКББ) ще увеличи своята подкрепа за малки и средни предприятия (МСП) в България чрез споразумение за синтетична секюритизация с Групата на Европейската инвестиционна банка (Групата на ЕИБ). Този финансов инструмент осигурява механизъм за намаляване на риска за ПКББ и освобождава капитал за подпомагане на кредитирането за устойчиви инвестиции.

По силата на споразумението ПКББ поема ангажимент в тригодишен период да отпусне нови заеми в размер на 813 млн. лева (416 млн. евро) на МСП и малки предприятия със средна капитализация. Близо 30% от това финансиране се отпускат за проекти, свързани с действия в областта на климата и екологичната устойчивост, което подчертава ангажираността на ПКББ и на Групата на ЕИБ в подкрепа на прехода към нисковъглеродна икономика.

Подобреният капацитет за отпускане на заеми на ПКББ стана възможен благодарение на гаранциите, осигурени от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

По-конкретно ЕИФ осигурява защита на междинен транш (41 млн. евро) и първостепенен транш (254 млн. евро) на портфейл от заеми за МСП с общ размер на задълженията от около 300 млн. евро. Близо половината от експозицията на ЕИФ на свой ред е с насрещни гаранции от ЕИБ и позволява пренасочването на капитала на ПКББ в подкрепа на реалната икономика.

Вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова заяви:

"Инфлацията и затягането на условията за финансиране ограничиха възможностите за инвестиции на по-малките компании. Групата на ЕИБ е твърдо решена да разгърне пълния обем на своите ресурси и инструменти, за да подпомогне реалната икономика в тези трудни времена, и особено в регионите на сближаване. Сътрудничеството ни с ПроКредит Банк е показателен пример за нашия цялостен подход към ускоряване на зеленото и устойчиво кредитиране."

Това е първата транзакция за капиталово облекчение между Групата на ЕИБ и ПКББ и представлява една от първите синтетични секюритизации в България, която допринася за развитието на действащ секюритизационен пазар в страната.

Синтетичната секюритизация представлява транзакция, при която кредитният риск, свързан с група експозиции, се разделя на траншове и при която част от този кредитен риск (а не самите експозиции) се прехвърля на продавача на защита (Групата на ЕИБ) чрез гаранции или договори за деривати, като по този начин ефективно се намалява кредитния риск и свързаните с него капиталови изисквания за купувача на защита.

Очаква се новото финансиране да бъде от полза за по-слабо развитите региони на Европейския съюз що се отнася до доходите на глава от населението, а това подчертава ангажимента на Групата на ЕИБ за справедлив растеж, социално и териториално сближаване.

"Споразумението ще допринесе видимо за заетостта и икономическия растеж в България", заяви Мариут Фалкстед, главен изпълнителен директор на ЕИФ.

"Това показва как ЕИФ и Групата на Европейската инвестиционна банка могат да прилагат иновативни финансови инструменти в подкрепа на устойчивите инвестиции."

Изпълнителният директор и член на Управителния съвет на ПКББ Иван Дачев заяви:

"Благодарение на доброто и дългогодишно сътрудничество с ЕИФ и ЕИБ успяхме да осигурим ефективна подкрепа за растежа и развитието на МСП в една трудна икономическа среда. По силата на това споразумение ще финансираме зелени инвестиции в съответствие с основния ни приоритет да подкрепяме нашите клиенти в техния преход към устойчиво бъдеще."