Преките чуждестранни инвестиции у нас само за първите десет месеца на настоящата година отбелязват значителен ръст и достигат близо 3,4 млрд. евро. Те се увеличават с над 1,1 млрд. евро спрямо тези за януари-октомври 2022 г., като ръста на годишна база възлиза на 53.6%, според предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

"Това е най-високият ръст на чуждестранни инвестиции за последните близо 15 години в страната", коментира министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов. 

Според Централната банка дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 450.1 млн. евро за месеците между януари и октомври 2023 г. Той е по-голям с 25 млн. евро от този за същия период на изминалата година.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранците в недвижими имоти е отрицателен - в размер на 15.5 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 15.7 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 24.5 млн. евро за януари - октомври 2022 г.

Секторите, които привлякоха най-много чужди инвестиции в София през 2022 година

Секторите, които привлякоха най-много чужди инвестиции в София през 2022 година

Близо 15 милиарда евро средства от чужбина са инвестирани в българската столица през 2022 година

По предварителни данни, реинвестирането на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 2.840 млрд. евро, при положителна стойност от 1.498 млрд. евро за януари - октомври 2022 г.

Нетният поток по Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза на 108.2 млн. евро, при положителна стойност от 290.4 млн. евро за същите месеци на 2022 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари - октомври 2023 г. са от Нидерландия (736.8 млн. евро), Белгия (283.9 млн. евро) и Швейцария (272.2 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци - към Израел (16.9 млн. евро) и Русия (16.4 млн. евро).

Американските компании в България, в които работят над 41 000 души: приходи, заплати и инвестиции

Американските компании в България, в които работят над 41 000 души: приходи, заплати и инвестиции

Средните заплати на заетите в компании с произход САЩ са над два пъти по-високи от тези за страната