През 2021 г. общите приходи на американските компании в България са близо 11 млрд. лв., а заетите в тях - близо 41 хиляди души. Преките чуждестранни инвестиции на американските компании са над 5,5 млрд. лв. към края на 2021 г. като се увеличават за пет години с над 23% или с над 1 млрд. лева. Това са едни от основните изводи в последното проучване, относно Икономическото партньорство между България и САЩ на Института за пазарна икономика, по поръчка на Американската търговска камара в България.

Според анализа средните годишни брутни заплати на заетите в компании с произход САЩ са над два пъти по-високи от тези за страната. Нещо повече - няма нито една община и нито един сектор, в който те да не са по-високи от средните за страната. 

Секторът на преработващата промишленост включва 18 компании с произход САЩ. Той носи над 30% от общите приходи на американските компании (например "Идеал Стандарт - Видима" АД, "Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД, "Чипита България" АД). Там са и 35% от заетите (14,2 хил. души), а средните годишни заплати са над 50% по-високи от тези за страната. Общите преки чуждестранни инвестиции в сектора са 2,3 млрд. лв. или 40,9% от американските инвестиции.

Снимка 645669

В сектора на индустрията с най-високи приходи от дейността са компаниите за производство на керамика, санитарни издения, нишесте и нишестени продукти, както и в производството на автомобилни части и електроника. В тях са заети над 8,5 хиляди души. Около 1/3 от американските инвестиции (1,8 млрд. лв.) пък са в сектора на енергетиката (например компаниите от групите на КонтурГлобал - собственик на ТЕЦ Марица Изток 3, както и от групите на Ей И Ес - собственик на ТЕЦ Марица Изток 1).

Шестте компании осигуряват заетост на 735 души и доспринасят за 22,9% от приходите на американските компании изобщо. Както секторът на енергетиката, така и този на преработващата промишленост, са капиталоемки и разчитат на големи вложения в земя, машини, сгради, съоражения и оборудване. Балансовата стойност на дълготрайните материални активи на американските компании в тези отрасли са над 80% от всички в предприятията с произход на капитала САЩ. Освен че тези два сектора се характеризират с високо ниво на капиталови разходи, за тях също са характерни дългият полезен живот на активите и дългосрочният характер на инвестицията.  Повече от половината нови инвестиции за придобиване на дълготрайни активи през 2021 г. са именно в предприятия от преработващата промишленост. Един от най-значимите за американските инвестиции сектори е този на създаването и разпространението на информация и творчески продукти (например "ВиЕмУеър България" ЕООД, "Ди Екс Си България" ЕООД, "Ай Би Ем България" ЕООД).

Най-големите работодатели в България по региони

Най-големите работодатели в България по региони

Два икономически центъра на страната изпреварват региона на София по ръст на добавената стойност

В ИКТ сектора оперират 19 компании с произход САЩ с 12,9 хиляди заети (близо 1/3 от всички заети в американски компании). ПЧИ от американските компании са на стойност около половин милиард лева и представляват 8,3% от общите ПЧИ в сектора. Балансовата стойност на ДМА, притежание на предприятията в бранша, са около 7% от всички, като за последната година инвестиционните разходи достигат ¼ от общите за американските компании. Освен фирмите, занимаващи се с информационни технологии, този сектор включва и няколко компании в сферата на телевизията (например "Дъ Уолт Досни Къмпани България" ЕООД" и "Ню Бояна Филм" АД), които осигуряват заетост на над 250 човека и носят инвестиции на стойност над 130 млн. лева.

Снимка 645670

Основният брой на предприятията с произход САЩ е в сферата на търговията. Именно такава дейност извършват 21 от идентифицираните компании (например "Монделийз България" ООД, "Проктър и Гембъл България" ЕООД", "Ейвън Козметикс България" ЕООД). Приходите им представляват близо 1/5 от приходите на всички американски компании в България, заетите в тях - над 1,2 хиляди, а заплатите са над тройно по-високи от средните за страната. ПЧИ от компаниите с произход САЩ в търговията са за близо половин милиард лева или 8,2% от общите ПЧИ за сектора.

Преките чуждестранни инвестиции в сектора на операциите с недвижими имоти (например двата Бизнес парка, както и "София Еърпорт Център" ЕООД) са над 150 млн. лв. или 2,7% от всички американски инвестиции. Спецификата на тази дейност обуславя и сравнително значимия размер на дълготрайните материални активи в тези компании, които надхвърлят 7% от общите за всички.

Снимка 645671

Същият дял и обща стойност от почти 150 млн. лв. имат и инвестициите в сектора на професионалните дейности и услуги. В сектора работят 16 компании с различно естество на дейността, включително счетоводни и одиторски компании, рекламни агенции, инженерни и технически консултанти, посредници по набиране и предоставяне на работна сила. Те осигуряват заетост на 4,3 хиляди души или над 10% от заетите в американски компании в страната. В американските центрове за обслужване на клиенти (например "Съдърланд Глобал Сървисиз България" ЕООД и "Сайтел България" ЕООД) са заети над 5 хиляди души, а инвестиции в тях са 80 млн. лева.

Компаниите с най-големи печалби в България ще разкриват какъв данък са платили

Компаниите с най-големи печалби в България ще разкриват какъв данък са платили

Какви ще са глобите за фалшиво счетоводство?

Редица американски компании извършват дейност в сектора на проучванията и научните изследвания и по-специално в областта на клиничните изследвания, научноизследователска и развойна дейност в областта на медицината, търговия с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура (например "Пи Пи Ди България" ЕООД, "АбВи" ЕООД, "Мерк България" ЕАД). В сектора са заети 1,7 хиляди души, а инвестициите са за над 50 млн. лева. Ключов момент от навлизането на високотехнологични компании (основно от ИКТ сектора, този за научни изследвания и дейностите в сферата на медицината) е трансферът на технологии и ноу-хау в България.