За пръв път може да се въведе задължение за мултинационалните групи с консолидирани приходи над 1 500 000 000 лв. и фирмите, чийто приходи надвишават 1 500 000 000 лв. на база индивидуален годишен финансов отчет, осъществяващи дейност в ЕС, публично да оповестяват, информация за платения от тях корпоративен данък в различните държави и юрисдикции. Това предвижда проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството, публикуван за обществено обсъждане на 19 септември. 

Целта на промените е да бъде синхронизирана нормативна уредба в България с разпоредбите на Директива 2021/2101/ЕС за публично докладване по държави с цел повишаване на корпоративната прозрачност и отговорност на мултинационалните предприятия, осъществяващи дейност в страната, и ще се осигури възможност за осъществяване на обществен контрол. 

Важно е да отбележим, че България беше задължена да транспонира разпоредбите на Директивата в националното законодателство в срок до 22 юни 2023 година.

В предварителната оценка на законопроекта е записано, че сложните данъчни правила и неприкосновеността на данъчната информация позволяват на някои мултинационални предприятия да следват стратегии на агресивно данъчно планиране.

"За разлика от малките и средни предприятия и индивидуалните данъкоплатци, мултинационалните предприятия са способни да се възползват от пропуските в националното и международното данъчно законодателство, за да прехвърлят печалбите си от една държава в друга и така да намалят плащаните данъци", пише още в документа. Съгласно оценка, извършена от Европейската комисия, ежегодните загуби на държавите членки на ЕС от избягването на данъци от страна на мултинационалните предприятия възлизат на стойност между 50 и 70 млрд. евро.

Какво ще се декларира?

От мотивите към законопроекта разбираме, че в случай че групата осъществява дейност в ЕС само чрез дъщерни предприятия и клонове, те трябва да публикуват и предоставят на разположение декларацията на крайното предприятие майка, а ако такава не е на разположение, да изготвят и публикуват декларация, съдържаща цялата информация, с която разполагат. Предвидена е възможност декларацията да бъде публикувана на едно място в ЕС, като се осигури безплатен достъп за всички заинтересовани лица в Съюза.

Информацията, която ще подлежи на деклариране, включва начисления и платен подоходен/корпоративен данък, както и друга свързана информация като: естество на дейността, оборот, брой служители, печалба преди данъчно облагане и др.

Българин е платил 7 милиона лева данъци като физическо лице или кои са най-големите данъкоплатци у нас

Българин е платил 7 милиона лева данъци като физическо лице или кои са най-големите данъкоплатци у нас

Енергетиката, търговията и добивната промишленост са сред най-печелившите сектори на икономиката

Оповестяването ще се прилага от 1 януари 2025 г. за годишните финансови отчети за 2024 г., пише още в съпътстващите документи.

С промените се въвеждат и "адекватни наказания за фалшиво счетоводство с цел подкупване на чужди длъжностни лица или за укриване на такъв подкуп".

"Предвижда се с новите увеличени глоби и имуществени санкции (от 5 000 до 15 000 лв. за физическото лице, а на предприятието - от 10 000 до 20 000 лв.) да се постигне ефективност, пропорционалност и възпиращ ефект на наказанията за фалшиво счетоводство както за ръководителите на предприятията, така и за предприятието като юридическо лице".

Компаниите с най-големи печалби в България 

Сред най-големите данъкоплатци по внесен корпоративен данък за 2022 г. попадат четири енергийни дружества (АЕЦ Козлодуй ЕАД, Национална електрическа компания ЕАД, Булгартрансгаз ЕАД и ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД), както и три добивни компании (Аурубис България АД, Елаците-Мед АД и Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД). Това става ясно от данни* на Националната агенция по приходите (НАП), предоставени след запитване на Money.bg.

На 4-то място сред най-големите данъкоплатци попада финансовата институция с най-голям брой клиенти - Банка ДСК.

Големи печалба и съответно данъци през 2022 г. е реализирала и българската софтуерна компания, която разработва онлайн и игрални решения, а също и казино игри - Амюзнет Интерактив ЕООД.

На фона на кризата причинена от липсата на торове след избухването на войната в Украйна, сред най-големите данъкоплатци откриваме и лидера в България в сектора торово производство и търговия "Агрополихим" АД.

* Информацията беше взета чрез ЗДОИ.