Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област София (столица) към 31 декември 2022 г. възлизат на 14.9 млрд. евро, което е с 1.9% повече в сравнение с 2021 година. Това е видно от последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

През 2022 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 4.993 млрд. евро, което е с 10.1% повече в сравнение с 2021 година.

Структура на преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12 по икономически дейности в област София (столица):

Икономическа дейност 2022 2021
Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности 11.1% 19.7%
Операции с недвижими имоти 17.1% 16.6%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 20.8% 14.4%
Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство 33.4% 30.9%
Строителство 2.3% 2.7%
Индустрия (с изкл. на строителството) 15% 15.3%
Селско, горско и рибно стопанство; Образование; Хуманно здравеопазване и социална работа; Култура 0.3% 0.4%

Таблица: mоney.bg по данни на НСИ

Следващ по обем е отрасъл "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения", като ПЧИ възлизат на 3.107 млрд. евро, или с 46.6% повече спрямо предходната година.

В сектор "Операции с недвижими имоти" преките чуждестранни инвестиции са 2.565 млрд. евро, или с 5% повече от предходната година.

В промишлените предприятия са направени инвестиции за 2.251 млрд. евро, което е с 0.3% повече спрямо 2021 година.

Американските компании в България, в които работят над 41 000 души: приходи, заплати и инвестиции

Американските компании в България, в които работят над 41 000 души: приходи, заплати и инвестиции

Средните заплати на заетите в компании с произход САЩ са над два пъти по-високи от тези за страната