Българската икономика е нараснала с 3,4% през първото тримесечие на 2019 година в сравнение със същия период на предходната година. Ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) е в рамките на 1,1% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година. Това показват експресните данни на Националния статистически институт за периода между януари и март.

За този период БВП достига размер от 23,884 милиарда лева, като реализираната добавена стойност е в размер на 20,301 милиарда лева.

Най-голям принос продължава да има вътрешното потребление, което представлява близо 84% от БВП и се изчислява на 20,042 милиарда лева.

"През първото тримесечие на 2019 година бруто капиталообразуването е 3, 820 милиарда лева и заема 16% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително", посочват от НСИ.

За периода между януари и март 2019 година в сравнение с октомври - декември 2018 година българската икономика е нараснала с 1,1 на сто. За същия период брутната добавена стойност е с увеличение от 0,8 на сто.

Принос за регистрирания икономически растеж спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година има увеличението на износа на стоки и услуги - с 1,8%, крайното потребление - с 0,3% и бруто образуването на основен капитал - с 0,2%.

През първото тримесечие на 2019 година БВП на годишна база расте с 3,4% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3%.

Крайното потребление отчита растеж от 3,5 на сто. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 2,6% през първото тримесечие на 2019 година спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 5%, а вносът на стоки и услуги - с 1,7%.