Държавният дълг към края на септември възлиза на 4,79 млрд. евро, от които 1,55 млрд. евро вътрешен държавен дълг и 3,24 млрд. евро външен държавен дълг, съобщи Министерство на финансите.

В номинално изражение държавният дълг нараства с 21,5 млн. евро спрямо предходния месец. Увеличението се дължи основно на получените траншове, както и на валутнокурсови разлики.

Държавногарантираният дълг през месец септември достига 606,6 млн. евро. В края на отчетния период, делът на държавния дълг в общия размер на БВП възлиза на 15,2%, като нарастването е в размер на 0,1 процентни пункта спрямо края на предходния месец. Държавногарантираният дълг в БВП е в размер на 1,9%.

В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 32,4%, а външните - 67,6%. В структурата по видове кредитори с най-голям относителен дял е статията „Облигации" с дял от 36%, следвана от вътрешния дълг с 32,4%, заеми от Световната банка (12%) и държавни инвестиционни заеми (14,4%).

От началото на годината, общият размер на извършените плащания по главници и лихви възлиза на 1,67 млрд. лв.