Брутният вътрешен продукт (БВП) на България през третото тримесечие на 2019 г. възлиза на 31 764 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 544 лв. от стойностния обем на показателя. Преизчислен в евро, БВП е съответно 16 241 млн., като на човек от населението се падат 2 323 евро, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Сезонно изгладените данни отчитат растеж от 3.7% на БВП през третото тримесечие в сравнение с аналогичния период на предходната година и 0.8% спрямо второто тримесечие на 2019 година. Припомняме, икономиката постигна ръст на годишна база от 3,5% през първото и второто тримесечие на тази година.

 Българската икономика расте с 3,5% през първото тримесечие

Българската икономика расте с 3,5% през първото тримесечие

Новите данни на НСИ са по-добри от експресните оценки

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие възлиза на 27 395 млн. лв. по текущи цени. Делът на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.6 процентни пункта. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.9 процентни пункта до 27.0%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до ниво от 66.9% при 67.2% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през третото тримесечие на 2019 г. се изразходват 68.4% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 16.5% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

По предварителни данни за третото тримесечие крайното потребление нараства с 0.9%, а бруто образуването в основен капитал - с 0.4% спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 4.3%, а вносът на стоки и услуги - с 3.9%.

Българската икономика е пораснала с 3.5% през второто тримесечие

Българската икономика е пораснала с 3.5% през второто тримесечие

Създаденият Брутен вътрешен продукт възлиза на 29 107 млн. лева

През третото тримесечие спрямо същия период на миналата година брутната добавена стойност се увеличава с 3.5%. Ръстът на брутната добавена стойност се определя основно от регистрираното нарастване при: Финансови и застрахователни дейности - 6.4%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 5.0%, Строителство - 4.7%, Операции с недвижими имоти - 4.2%.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж имат индивидуалното крайно потребление - с ръст от 5.1%, колективното потребление - с ръст от 5.0%, и бруто образуването в основен капитал - с ръст от 1.8%. Износът на стоки и услуги нараства с 1.3%, а вносът на стоки и услуги - с 1.2%.