Растеж от 3.5% на брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2019 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 1.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година. Това показват предварителните сезонно изгладени данни на Националния статистически институт, те са по-добри от експресните оценки за ръст съответно от 3,4 и 1,1 на сто.

За първите три месец на годината БВП възлиза на 24 656 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро е съответно 12 606 млн., като на човек от населението се падат 1 801 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2019 г. възлиза на 20 950 млн. лв. по текущи цени.

През първото тримесечие относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката запазва равнището си от същото тримесечие на предходната година. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.4 процентни пункта до 29.4%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 68.3% при 67.9% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през първото тримесечие на 2019 г. се изразходват 83.2% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 15.4% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

По предварителни данни за първото тримесечие на 2019 г. крайното потребление нараства с 1.3%, а бруто образуването в основен капитал - с 0.2% спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни - с 1.9%, а вносът на стоки и услуги се увеличава с 1.5%.

През първото тримесечие на 2019 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3.0%.

Ръстът се определя основно от регистрираното нарастване при: Операции с недвижими имоти - 6.5%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 4.1%, Финансови и застрахователни дейности - 3.0%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 2.9%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 2.5%.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж имат колективното потребление на държавното управление - с ръст от 5.2%, индивидуалното потребление - с ръст от 4.9%, и бруто образуването в основен капитал - с ръст от 2.5%. Износът на стоки и услуги нараства с 5.1%, а вносът на стоки и услуги се увеличава с 3.9%.