По предварителни данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 29 107 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 14 882 млн., като на човек от населението се падат 2 128 евро.

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.5% на БВП през второто тримесечие на 2019 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.8% спрямо първото тримесечие на 2019 година.

Относителен дял на брутната добавена стойност по икономически сектори през второто тримесечие на 2018 и 2019 г. /проценти/

Снимка 441466

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие възлиза на 25 058 млн. лв. по текущи цени. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.5 процентни пункта до 28.2%. Делът на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 68.1% при 66.7% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през второто тримесечие на 2019 г. се изразходват 74.6% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 20% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

През второто тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3.4%. Ръстът на брутната добавена стойност се определя основно от регистрираното нарастване при: Операции с недвижими имоти - 6.7%, Финансови и застрахователни дейности - 6.2%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 3.3%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 2.7%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 2.2%.

Компоненти на използвания БВП през второто тримесечие на 2018 и 2019 година /проценти/

Снимка 441467

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж имат колективното потребление на държавното управление - с ръст от 3.7%, индивидуалното потребление - с ръст от 2.8%, и бруто образуването в основен капитал - с ръст от 2.2%. Износът на стоки и услуги нараства с 3.7%, а вносът на стоки и услуги намалява с 2.0%.