Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2018 г. е 1 474 лв. и спрямо същия период на 2017 г. се повишава с 8.7%. В същото време разходите са 1 331 лв., като се увеличават с 11.4% спрямо същото тримесечие на 2017 г., показват данните Националния статистически институт.

Доходи на домакинствата

В структурата на общия доход с най-висок дял e работната заплата (56.7%), следван от доходите от пенсии (28.1%) и от самостоятелна заетост (6.6%). Спрямо второто тримесечие на 2017 г. делът на дохода от работна заплата остава без промяна, доходът от пенсии се увеличава с 1.8 процентни пункта, а доходът от извън работна заплата намалява с 1.4 процентни пункта.

В номинално изражение доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

 • Доходът от работна заплата нараства от 769 на 835 лв. (с 8.6%).
 • Доходите от пенсии нарастват от 356 на 413 лв. (с 16.1%).
 • Доходът от самостоятелна заетост нараства от 93 на 97 лв. (с 4.8%).
 • Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 46 на 35 лв. (с 24.4%). 

През второто тримесечие относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.8%, а делът на дохода от натура е 1.2%.

Разходи на домакинствата

Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие е 1 331 лв. и се увеличава с 11.4% спрямо същото тримесечие на 2017 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (31.5%), следвани от разходите за жилище (15.9%), данъци и социални осигуровки (13.7%) и разходите за транспорт и съобщения (12.1%).

Спрямо второто тримесечие на 2017 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 1.0 процентен пункт, а делът на разходите за транспорт се увеличава с 0.7 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2018 г. в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. видовете разходи средно на лице от домакинство се променят, както следва:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 388 на 419 лв. (с 8%);
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 53 на 59 лв. (с 11% ).
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 196 на 213 лв. (с 8.6%).
 • Разходите за здравеопазване се увеличават от 69 на 77 лв. (с 10.4% ).
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 135 на 161 лв. (с 18.7% ).
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 40 на 53 лв. (с 31.3% ).
 • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 162 на 182 лв. (с 12.2%).

Потребление на домакинствата

През второто тримесечие настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. Увеличение се отчита в потреблението на: зеленчуци - от 18.2 на 19.0 кг, мляко кисело - от 7.3 на 7.9 кг, и месо - от 8.2 на 8.6 килограма. Намалява консумацията на хляб и тестени изделия - от 21.6 на 21.3 кг, и на мляко прясно - от 4.6 на 4.4 литра. Без промяна остава потреблението на яйца, олио, фасул зрял и захар.