Равнището на безработица в България продължава да намалява през юни до 8.4%. В сравнение с същия месец на 2015 г. то е значително по-ниско – с 1,2 процентни пункта.

Намалението спрямо май е с 0,3 процентни пункта, като тенденцията, характерна за активния летен сезон, се запазва за трети пореден месец, съобщава Агенцията по заетостта.

Към 30 юни в бюрата по труда са регистрирани 274 276 безработни лица. Спрямо май те намаляват с 11 970 души. На годишна база, в сравнение с юни 2015 г., безработните са значително по-малко – с 41 425 лица.

На работа през юни 2016 г. са постъпили общо 22 535 безработни , от които 20 798 – на първичния пазар на труда.

В  субсидирана заетост са включени 1 737 души: 689 от тях са започнали работа по програми за заетост, 69 – по насърчителни мерки от ЗНЗ. По схеми на ОП РЧР на работа са постъпили 979 безработни лица.

В бюрата по труда са заявени 18 263 свободни работни места на първичния пазар. От тях частният сектор е обявил 13 434, които са близо 74% от всички заявени свободни работни места през месеца.

Най-много свободни работни места за първичния пазар в бюрата по труда са заявени от работодатели в сезоннозависимите дейности – от преработващата промишленост (5 653 места), от търговията (2 912 места), от хотелиерството и ресторантьорството (2 174 места).

Следват заявените места от транспорта, складирането и пощите (1 023 места), от държавното управление (948), от административните и спомагателните дейности (932 лица), от строителството (732 места), от селското, горското и рибното стопанство (713 места), от операциите с недвижими имоти (622 места) и други.