България и белгийската област Фландрия ще насърчават осъществяването на директни контакти между български и фламандски малки и средни предприятия (МСП) и ще разработват проекти за развитие на професионализма в сферата на управление на малкия и среден бизнес. Това предвижда проект на програма за сътрудничество между двете правителства за периода 2007-2008 г. Програмата,трета по ред, ще бъде обсъдена и подписана в средата на ноември в София на заседание на Смесения комитет България - Фландрия.

Проектът за повишаване на професионализма в МСП представлява организиране на постоянни групи от управители на малки предприятия с един или двама „съветника", които ежемесечно обменят опит в продължение на една или две години. „Съветниците" са ръководители от големи предприятия или опитни независими консултанти, които имат желание да предоставят опита си на разположение на други предприемачи, съобщи пресцентъра на МС.

Програмата предвижда предоставяне на съвети от фламандска страна за следприсъединителния период на България по аспектите на икономическото развитие като постигането на съответствие на българските предприятия с изискванията и стандартите на ЕС в областта на производството, мениджмънта, качеството и др. Специално внимание ще бъде обърнато на сектора на малките и средни предприятия. Ще бъдат разгледани възможностите за сътрудничество в областта на създаването на клъстери в подходящи икономически сектори въз основа на най-добрите европейски и фламандски практики в тази сфера.

Одобреният проект включва сътрудничество, обмяна на опит и експерти в областта на икономиката и енергетиката, земеделието, околната среда, транспорта и инфраструктурата, социалната и здравна политика, административното обслужване, както и осъществяването на конкретни проекти. В рамките на програмите досега, фламандската страна е отпуснала по проекти средно около 600 000 евро годишно.

Фландрия ще предоставя техническа помощ в областта на културния туризъм, предвижда още програмата. Опит ще бъде обменян в реализирането и на конгресния туризъм. Ще се насърчават контактите от съответните браншови организации от Варна и Антверпен в областта на яхтинга.

Двете страни декларират готовност за сътрудничество в инициативи за въвеждане на политики, практики и технологии за устойчиво енергийно развитие. Сътрудничество ще се осъществява предимно в областите на енергийната ефективност и опазването на околната среда, енергийната стратегия, енергийните пазари, сигурността на енергоснабдяването и възобновяемите източници на енергия.

Подробно са разработени и аспектите на сътрудничество в областта на транспорта и инфраструктурата, по които България и Фландрия ще обменят експертна помощ.

Опит ще бъде обменян и в областта на политиката на пазара на труда, наредбите, политиката по заетостта, законодателството, статистическите данни и др. С приемането на програмата ще се задълбочи сътрудничеството в областта на Европейския социален фонд, а двете страни ще разменят информация и ноу-хау относно тяхното управление и мониторинг.

Всяка година България и Фландрия ще отделят квоти от по 20 човека за участие на спортисти, треньори и ръководни кадри, работещи по линия на спортната политика, в обучителни обмени в областта на медицината и спорта.

В областта на образованието за академичната 2007-2008 г. се предвижда България и Фландрия да предоставят по две стипендии за специализация, по една за научно-изследователска работа и по две летни стипендии по изучаване на български и холандски език и култура. Ще се задълбочава сътрудничеството между Европейския колеж в Брюж и Института по публична администрация и европейска интеграция, както и между регионалните и местните власти и централната администрация.

България и Фландрия ще си съдействат в областта на новия стратегически приоритет на европейските структурни фондове за програмния период 2007-2013 г. - "Засилване на институционалния капацитет и ефективността на публичната администрация и обществените услуги на национално, регионално и местно ниво".

Програмата влиза в сила в деня на подписването й.