Към края на първата половина на 2019 година преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) у нас възлизат на 457,1 милиона евро или са с 304,5 милиона евро повече в сравнение с отчетените вложения за същия период на предходната година. Към края на юни 2018 година те бяха общо 152,6 милиона евро.

Само за юни месец показателят възлиза на 328,3 милиона евро при размер от 61,3 милиона евро за миналата година, сочат последните данни на Българската народна банка (БНБ).

Изчисленията показват, че има спад на дяловия капитал до минус 687,6 милиона евро за първото шестмесечие, но от друга страна реинвестираната в страната печалба е положителна и е в размер на 48,5 милиона лева. Все пак тя остава значително под размера за същия период на 2018 година - 76,7 милиона евро.

Инвестициите на чуждестранни граждани в имоти у нас са нараснали до 3,3 милиона евро към края на юни. Те остават значително под регистрирания размер година по-рано, когато са в размер на 10,9 милиона евро. Най-значителни са вложенията на граждани на Русия, Латвия и Казахстан, сочат данните.

Общо най-голям е размерът на преките чуждестранни инвестиции у нас дошли от Германия, Великобритания и Холандия, съответно 125 милиона евро, 119,3 милиона евро и 101,7 милиона евро.

Що се отнася до привлечените преки чуждестранни инвестиции по икономически сектори, значителна част от тях са били насочени към търговията, включваща и ремонт на автомобили. Общо вложенията в тази дейност възлизат на 601,3 милиона евро.

На второ място по размер са инвестициите в имоти - 169,1 милиона евро за първите шест месеца, следвани от преработващата промишленост със 135 милиона евро.

Спад на вложенията има в един от ключовите за икономиката сектори, който е и сред най-бързо развиващите се. Привлечените от информационните и конумикационните технологии средства спадат с 61,8 милиона евро.

Най-голямо е намалението в областта на финансовите и застрахователните дейности - от 520,5 милиона евро. Основна причина за този резултат е покриването на сумата по сделката на унгарската банкова група OTP Bank за придобиване на българското дъщерно дружество на френската Societe Generale - "Сосиете Женерал Експресбанк".