По предварителни данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2015 г. оборотът в сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, намалява с 2.2% спрямо предходното тримесечие. Най-голям спад е регистриран при дейност „Воден транспорт” - с 10.7%. Увеличение се наблюдава единствено при дейност „Пощенски и куриерски услуги” - с 2.5%.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” нараства с 10.1% спрямо второто тримесечие на 2015 г., като увеличение се наблюдава при всички дейности в обхвата на сектора. Най-голям ръст е регистриран при дейностите „Далекосъобщения” (14.9%) и „Информационни услуги” (14.6%).

При Други бизнес услуги най-голямо е увеличението на индекса спрямо предходното тримесечие при „Други професионални дейности” (15.3%) и „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи” (10.6%). Намаление се наблюдава при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации” - със 7.1%, и „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност” - с 0.8%.

През третото тримесечие на 2015 г. общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи” нараства с 6% в сравнение със същото тримесечие на 2014 година. Най-значително е увеличението при „Воден транспорт” - с 21.3%. Спад се наблюдава единствено при „Въздушен транспорт” - с 4.6%.

Общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” също бележи ръст от 17.1% спрямо третото тримесечие на 2014 година. Най-голямо е увеличението при „Информационни услуги” - с 35.7%, и „Дейности в областта на информационните технологии” - с 29.7%, докато при „Издателска дейност” е регистриран спад с 4.0%. 

При Други бизнес услуги увеличение спрямо третото тримесечие на 2014 г. е отчетено при почти всички дейности, като то е най-голямо при „Други професионални дейности” - с 59.1%. Намаление с 9.9% се наблюдава само при „Туристическа агентска и операторска дейност, други дейности, свързани с пътувания и резервации”.