"Всяка политическа криза има своята цена. От позицията на централната банка най-лошият сценарий е, ако тази цена бъде платена за сметка на забавяне на икономическото възстановяване и подкопаване на финансовата стабилност. Ето защо ние в БНБ се стремим в тази трудна среда, и в рамките на нашия мандат, да гарантираме стабилността на паричния режим, а оттук и ценовата стабилност в страната, а също така и безпрепятствения достъп до кредитен ресурс на бизнеса и домакинствата", заявява управителят на БНБ Димитър Радев в интервюто си за списание Bloomberg Bisnesweek BG.

Според гуверньора, въпреки динамичните политически процеси, присъединяването към еврозоната се очертава като пример за политическа константа в България. Нещо повече, това е подходяща национална цел, чието осъществяване може да консолидира силно фрагментираната политическа рамка и да ускори реформите за модернизирането на страната.

Управителят на БНБ е убеден, че противниците на еврото никога не са печелили критична маса в общественото мнение в България, поради очевидните предимства на европейската интеграция. Нейното задълбочаване чрез въвеждането на еврото няма да намали, а ще увеличи тези предимства.

"Пътят към еврозоната и самото членство ще подобрят не само структурата на нашата икономика и равнището на доходите, но и качеството на институциите, включително в политическата сфера. Членството ще издигне позицията на страната ни като пълноправен участник в стратегическите дискусии на континента. България ще се превърне в участник с потенциал за реален принос както към отговорностите, така и към решенията в сърцевината на Европа - в това число онези, които най-силно засягат самите нас. Тук е пресечната точка между националния интерес и членството в еврозоната", коментира Радев.

Подготовката на България за еврозоната дисциплинира банковия сектор

Подготовката на България за еврозоната дисциплинира банковия сектор

Приемането на еврото ще ускори реалната конвергенция на българската икономика и ще има ключов принос за растежа и благосъстоянието в страната, според управителя на БНБ

Управителят на БНБ подчертава, че непосредствените ефекти от влизането на България в банковия съюз и в ERM II са очевидни, включително подобряване условията за финансиране, при това в една изключително трудна и сложна среда.

"Показателно е, че в контекста на присъединяването България емитира външен дълг на исторически най-ниска цена. Включването на лева в Европейския валутен механизъм, освен признание за устойчивостта на нашия паричен режим, представлява решаваща стъпка, с която ще изпълним един от най-важните критерии за присъединяване към еврозоната, този за валутна стабилност. От друга страна, с присъединяването ни като пълноправен член на Банковия съюз постигаме пълно хармонизиране с прилаганите в еврозоната правила и практики в банковия сектор, директен достъп до експертния капацитет и информационните ресурси, както и пряко участие в процесите на вземане на решения в този сектор, на ниво еврозона", обяснява Димитър Радев.

Според него за да можем да разчитаме да влезем в Еврозоната през 20224-а трябва да се придържаме към номиналните Маастрихтски критерии, които в момента изпълняваме. Освен благоразумните макроикономически политики, включително в сферата на публичните финанси, въвеждането на еврото изисква концентрация на ресурси и прецизност за решаване на сложни технически и организационни задачи.

"В БНБ вече сме създали вътрешна организация на работата по темите от нашата компетентност - в това число в области като банкноти и монети, кредитни институции, платежни системи и доставчици на платежни услуги, статистика, счетоводство, информационни системи. Поддържаме и съответната работна комуникация с ЕЦБ.

Голямото ни предимство е, че вече сме се присъединили към една институция на еврозоната, Банковия съюз, включително Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. С други думи може да кажем, че страната вече е постигнала реален напредък в подготовката за присъединяване", твърди Радев.

Управителят на БНБ смята, че банковата система се справя успешно с предизвикателствата на кризата. Той припомня, че още през март 2020 г. Централната банка активира и впоследствие изцяло изпълни антикризисен пакет за над 9 млрд. лева. Благодарение на това са постигнати три цели: допълнително укрепване на устойчивостта на банковия сектор чрез засилване на неговата капиталова и ликвидна позиция; поддържане на кредитната активност по време на пандемията; и временно облекчаване на дълговите плащания за бизнеса и домакинствата чрез частен мораториум, предложен от банковата асоциация и одобрен от БНБ.

"В резултат на предприетите мерки, основните показатели за устойчивост на банковия сектор в момента са по-добри, отколкото в началото на пандемията и остават по-високи от средните за Европейския съюз. По последни данни общата капиталова адекватност на сектора възлиза на 22,7%, а неговата ликвидна устойчивост се измерва чрез 294% покритие с ликвиден буфер на нетните изходящи парични потоци, значително повече от регулаторните изисквания. Печалбата на сектора през миналата година беше намалена около два пъти в сравнение с периода преди кризата в резултат на по-големите провизии, но се забелязва тренд на възстановяване в началото на настоящата година", казва Димитър Радев.