В началото на месеца стана ясно, че в Европейския парламент е внесено предложение за резолюция, според което се призовава за приемането на единна минимална работна заплата (МРЗ) от 750 евро на месец. Според неговия вносител Виктор Успаских тази мярка ще подпомогне постигането на някои от целите на Европейския съюз, например "борбата със социалното изключване и задълбочаването на икономическото и социалното сближаване на държавите членки" и ще изпълни правото на работещите на "справедливо и задоволително възнаграждение, което да осигури на него и неговото семейство съществувание, съответстващо на човешкото достойнство".

Идеята за единна МРЗ не е нова, но с прогресивното приближаване към следващата рецесия и прогресивната централизация на Европейския съюз, изглежда, че сякаш осъществяването на подобна мярка е по-заплашително близо от когато и да е било. Разбира се, тази заплаха не е надвиснала над самия Успаских, който до началото на века е заемал корпоративни ръководни позиции в Литва, а от последните две години е на издръжка на европейските данъкоплатци. Мярката, която той предлага обаче, ще се превърне в проблем именно за хората, които му плащат заплатата - работещите в Европа.

Фантазия vs. Икономика 101

Едно от първите неща, които всеки студент по икономика или бизнес учи, са кривите на търсенето и предлагането. Те категорично показват, че когато цената на нещо се повиши, търсенето за него се понижава. Абсолютно същото е вярно и за заплатата, която от гледната точка на работодателя е цената, която изплаща, за да получи насреща ѝ уменията на служителя си. Самата заплата не е функция от желанието на някакъв човек с цилиндър, пенсне и фрак да "експлоатира" работещите за него, както например теорията на марксизма предполага, а е следствие от добавената стойност, създадена от труда. Това е причината главните изпълнителни директори да получават по-високи заплати от чистачките във фирмите.

Очевидно е, че когато държавата, в случая на лицето на Европейския парламент, увеличи административно цената на труда за работодателите, тя не може да увеличи добавената стойност на същия този труд. Няма как изведнъж една чистачка да започне да работи като за две или три например. Това означава, че изведнъж работодателите в Източна Европа (защото в западната част на континента МРЗ вече е над 750 евро така или иначе) ще са принудени да освобождават работници, при това именно най-уязвимата група на пазара на труда - нискоквалифицираните служители, които не могат да създадат стойност, надвишаваща 750 евро на месец. Но негативите върху стопанството не спират до тук.

Колко точно ще бъдат съкратени на Стария континент е трудно да се каже, но трябва да се има предвид, че по данни на Евростат делът на работещите на по-малко от 105% от МРЗ в съответната страна не е чак толкова нисък.

Графика 1: Дял на работещите, които работят на по-малко от 105% от МРЗ.

Снимка 448362

Източник: Евростат

Трябва да се има предвид, че общият брой на засегнатите ще е дори по-голям от посочените проценти, защото в Централна и Източна Европа минималната работна заплата е по-ниска 750 евро; т.е. има хора, които се намират между съответната минимална ставка и равнище на възнаграждението от 750 евро.

Графика 2: Минимална работна заплата в отделните държави от Европейския съюз към края на 2018 г.

Снимка 448363

Източник: Wikipedia

Други ефекти върху икономиката

Освен, че някои - макар може би не всички - служители неминуемо ще бъдат освободени, идеята на Успаских ще окаже и други отражения върху пазара на труда и икономиката изобщо.

  • Понижена гъвкавост на пазара на труда

Преди очакваната криза е особено важно колкото се може повече хора да бъдат задържани на работа. Само че административното увеличаване на МРЗ ще затрудни това, тъй като работниците няма да могат да се договарят за по-ниска заплата. Важно е да се разбере, че за тях е по-добре да имат избора да са на работа, макар и при по-ниско възнаграждение, отколкото да бъдат регулаторно изхвърлени от пазара на труда.

  • Натиск върху правителствените бюджети

Особено в Източна Европа, тези служители ще се окажат на улицата точно когато бизнесът така или иначе съкращава хора и т.нар. "циклична безработица" расте. Това ще окаже двоен натиск върху бюджетите на социалните министерства в някои държави - от една страна, те ще имат пропуснати ползи от данъците, които работещите не са платили, защото вече не са заети, а, от друга, те ще трябва да плащат повече обезщетения за безработица, отколкото биха платили иначе, защото част от новите безработни не биха били такива без МРЗ от 750 евро.

  • Заменяне на служители с машини

Работодателите винаги се опитват да оптимизират разходите си, особено когато усещат приближаваща рецесия. А предвид всички индикации за свиване на производството в ЕС, те със сигурност в момента едва ли са оптимисти. Когато МРЗ се повиши, цената на механизацията в сравнение с цената на труда ще се понижи. Това означава, че за бизнесите ще е по-изгодно да заменят нискоквалифицирания труд с машини. Затова при следващото възстановяване на икономиката те няма да назначат освободените служители - компаниите вече ще имат машини на тяхно място. Точно това се случва в McDonald's в САЩ, където компанията автоматизира масово обектите си заради кампанията, настояваща за изплащане на надница от 15 долара на час на служителите ѝ.

  • По-трудно придобиване на професионална квалификация

Едни от най-уязвимите на пазара на труда, освен нискоквалифицираните служители, са неопитните такива - хората, които излизат от университетите или гимназиите. Те обикновено са склонни да започнат професионални си живот при по-ниско възнаграждение, защото за тях алтернативата е или да приемат него, или да останат без нищо, като "нищо" тук означава и кариерен растеж. Когато изведнъж се окаже, че техният труд е поскъпнал, бизнесите ще са силно демотивирани да назначават нови служители на работа, просто защото те не са способни да произведат достатъчната добавена стойност. Това означава пропуснати потенциални ползи за цялата европейска икономика, защото младите или много трудно ще намират работа (може би с изключение на най-ерудираните сред тях), или ще са принудени да работят нещо, което не е специалността им, или ще трябва да мигрират. Не така се постига "икономиката на знанието", за която говорят в Европейския съюз.

  • Понижаване на конкурентоспособността и инвестициите в европейската икономика

Бизнесът винаги следи за въвеждането на нови регулации, особено що се отнася до такива, засягащи разходите му. Кой би инвестирал в регион от света, който изостава като иновативен потенциал, тепърва влиза в търговска война със САЩ и на това отгоре е управляван от политици, които са склонни да повишават заплатите по свое усмотрение - да не говорим за всички други регулации, които торпилират европейската икономика.

Това важи с особена сила за страните, които представят като конкурентно предимство именно по-ниската цена на труда, една от които е и България. Ако тази по-ниска цена на труда изчезне у нас, където висококвалифицираната работна ръка така или иначе е оскъдна, тогава кой нормален инвеститор ще предпочете страната ни, а не например Индия, Турция или някой друг развиващ се пазар с по-малко регулации?

Как единната МРЗ ще се отрази на България

Като става дума за България, общоевропейска МРЗ от 750 евро на месец със сигурност ще окаже много сериозен удар върху пазара на труда. Наскоро публикувани данни от Националната агенция по приходите показаха, че към средата на миналата година делът на хората, които са получавали по-малко от 2 хил. лв. месечно от трудови възнаграждения, е огромен - над 73% от заетите или над 2,1 млн. души. Това означава, че предложението на Успаских може да унищожи три четвърти от пазара на труда, които изведнъж ще се окажат недостатъчно ефективни, за да покрият минималния ценови праг на заетостта.

Почти 200 хиляди българи декларират доходи над 9 хиляди лева месечно

Почти 200 хиляди българи декларират доходи над 9 хиляди лева месечно

6% от най-богатите в страната плащат почти 30% от всички подоходни данъци

Вероятно не всички от тези заети ще бъдат освободени на мига. Но дори и някои да запазят позициите си, в местната икономика ще станем свидетели на следните феномени, при това почти едновременно:

  • Отлив на компании и фалити

Страната ни ще изгуби основно конкурентно предимство и ще подтикне много бизнеси, особено чуждестранни такива, да преместят производствата си тук. Немалко български фирми от друга страна ще са изправени пред рязък шок и тези от тях, особено в сферата на производството, които нямат мобилността на една ИТ компания например, вероятно ще фалират.

  • Рязко покачване на безработицата

Както вече стана ясно, немалко служители със сигурност ще бъдат освободени, с всички последици върху социалната система и качеството на работната ръка, които ще последват от това.

  • Ускоряване на изтичането на мозъци

След като бизнес средата понася сериозен удар, немалко хора със сигурност ще потърсят реализация другаде. Това ще обърне позитивната тенденция много млади хора, които след завършване на висшето си образование се връщат в България, и ще доведе до допълнително влошаване на качеството на работната ръка у нас.

Само 12% от тийнейджърите са финансово грамотни

Само 12% от тийнейджърите са финансово грамотни

Тревожни резултати

  • Преминаване в сивата и черната икономика

Дейностите, които могат да си го позволят, ще започнат да оперират нелегално. При това, подобно действие няма да е негативно за работещите, защото те все пак ще получават някакъв доход, макар че ще окаже натиск върху постъпленията в социалната система, чиито разходи изведнъж ще се окажат драстично нараснали.

Казано накратко, въвеждането на МРЗ от 750 евро на месец в цяла Европа ще означава моментална и много тежка криза за България. Тя ще дойде на фона на постоянно влошаващо се образование и институции, които едва ли ще са способни да реагират адекватно на краха на пазара на труда. Нещо повече, тъй като мярката ще дойде отвън, властите в страната няма да могат да либерализират трудовото законодателство, което изключва възможността бизнесът сам по себе си да може да реагира. В крайна сметка, по този начин едно пожелателно мислене - каквото е увеличаването на МРЗ - ще се превърне в същинска катастрофа за страната ни.