Европейският съюз ще даде 1 милион евро за най-добрата реализация на нулевовъглеродна болница общността. Призът "Horizon" за комбинирана система за отопление и електрозахранване в болница изисква използването на 100% възобновяеми енергийни ресурси.

Ще бъде отличена и наградена тази болница, която по иновативен начин приложи интегрирана система за енергийна независимост, която съчетава "поне три различни европейски технологии за възобновяема енергия", включително и поне един компонент за съхранение на възобновяема енергия.

Интегрираната система трябва да е в състояние да осигурява 100% от енергията, необходима на болницата. Всички видове възобновяеми ресурси могат да бъдат използвани в проекта.

Наградата "Horizon" е една от двете, които се финансират по програмата "Horizon 2020" и имат за цел да насърчат иновативни подходи за развитие на енергийна независимост. Участниците в конкурса имат свободата да изберат какъвто подход намерят за добре.

"В Европа интегрирането и използването на възобновяеми енергийни източници в сградите за производство на топлинна енергия и електроенергия все още е изправено пред редица технологични проблеми, свързани със сигурността и надеждността на енергийните доставки и свързаните с тях разходи," се казва в анонса на наградата.

От една страна проблем е непостоянният характер на повечето възобновяеми източници. От друга - за много от социално значимите организации, например болниците, е нужна 100% сигурност на енергийните доставки. Именно оттук произтича предизвикателството за участниците в конкурса.

Не на последно място такава награда ще помогне да се мобилизират и увеличат частните и публичните инвестиции за въвеждането на възобновяеми решения в социално значими организации - в Европа и по света.

Кандидатите за участие в конкурса могат да внесат своето предложение до 3 април 2019 година.