Печалбата на банковата система към 31 декември 2018 година е 1 678 млн. лв. (при 1 174 млн. лв. в края на декември 2017 г.), пише в съобщението на БНБ от 31 януари. Подобен ръст от близо половин милиард лева или от 43% наистина е забележителен. Добре е обаче да се знае, че по-голямата част от него не се дължи на присъщата на банките дейност - кредитирането.

Един по-детайлен преглед на данните, публикувани от БНБ, показва, че при ръст на кредитите за годината с 4,8 млрд. лв., или с 8,6% брутните приходи от лихви за същия период не само че не се увеличават, но и намаляват от 3,042 млрд. лв. в края на 2017-а на 3,039 млрд. лв. в края на 2018-а.

Има увеличение на нетните приходи от лихви (резултатът от брутните приходи минус брутните разходи за лихви) с 67,57 млн. лева или с около 2,53% годишно, което се дължи почти изцяло на намалените лихвени разходи по депозитите и сметките на граждани и фирми.

Принос от около 43,1 млн. лв. в увеличението на банковата печалба имат повишените нетни приходи от такси и комисионни, които през 2018-а нарастват от 1 022,72 млн. лв. на 1 065,85 млн. лева.

БНБ предупреди банките да внимават с жилищните кредити

БНБ предупреди банките да внимават с жилищните кредити

Петте най-големи банки държат 58,4% от активите

Много по-съществена част за годишния ръст на печалбата обаче имат не нетните постъпления от лихви, такси и комисионни, а съвсем други приходи. Например, приходите на банките от дивиденти за една година са нараснали с 112,05 млн. лева - от 38,21 млн. лв. в края на 2017-а на 150,26 млн. лв. в края на 2018-а.

Също така има значителен ръст - от около 76,8 млн. лева, на приходите от отписване на нефинансови активи. Тук основна роля имат продажбите на имоти, които банките са придобили като обезпечения.

Може би най-съществения принос за половинмилиардния ръст на банковата печалба имат съществено намалените разходи за обезценка или за провизии, както е по-популярно да се казва. За една година те са се свили с 266 млн. лв. - от 745 млн. лв. на 479 млн. лева. Причина за това е намаляването на обема на проблемните и необслужвани кредити. Според съобщението на БНБ "В края на декември 2018 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси е 6795 млн. лв. (при 7396 млн. лв. в края на септември 2018 г. и 8292 млн. лв. в края на декември 2017 г.). Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 7,6% (от съответно 8,5% и 10,2%). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка) намалява до 3 299 млн. лв., а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите към 31 декември 2018 г. възлиза на 3,9% (при 4,1% към 30 септември 2018 г. и 5,5% към 31 декември 2017 г.)".

БНБ: Парите на българите в банките доближават 50 милиарда лева

БНБ: Парите на българите в банките доближават 50 милиарда лева

Кредитите на домакинствата растат с 10 на сто

Като цяло през 2018-а банковата система отбелязва растеж по всички показатели. В края на декември 2018 г. активите ѝ възлизат на 105,6 млрд. лв., като отбелязват увеличение със 7,7 млрд. лв. (7,9%) за година и с 2,4 млрд. лв. (2,3%) за тримесечие. Според БНБ брутният кредитен портфейл в края на декември 2018 г. възлиза на 60,9 млрд. лв., отбелязвайки растеж с 4,8 млрд. лв. (8,6%) спрямо края на 2017 г. и с 575 млн. лв. (1,0%) в сравнение с края на третото тримесечие на 2018 г. Общо за годината се наблюдава увеличение по всички направления на кредитирането: за домакинства - с 2,3 млрд. лв. (11,6%), за фирми - с 1,7 млрд. лв. (5,2%), за други финансови предприятия - с 690 млн. лв. (27,3%), и за сектор държавно управление - със 137 млн. лв. (22,7%).

Депозитите в банковата система също се увеличават при това по-бързо от кредитите, което означава, че с част от новопривлечените средства банките продължават да увеличават ликвидността си. Като цяло през 2018-а депозитите нарастват с 6,0 млрд. лв. (7,2%) до 89,7 млрд. лв. Увеличение се отчита при депозитите от домакинства (с 3,9 млрд. лв., 7,9%), фирмите (с 1,1 млрд. лв., 4,5%), сектор държавно управление (със 708 млн. лв., 35,6%) и други финансови предприятия (с 441 млн. лв., 15,9%). Намаление има при депозитите от кредитни институции (със 169 млн. лв., 3,2%).

В края на декември 2018 г. собственият капитал в баланса на банковата система възлиза на 13,9 млрд лв., с 1,3 млрд лв. (10,0%) повече отколкото към 31 декември 2017 г. Прирастът, отбелязан общо за системата, се дължи основно на увеличението на внесения капитал и на по-голямата печалба за годината.

Към края на декември 2018 г. нивата на показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на балансовия капитал (ROE) са съответно 1,59% и 12,11%. Ликвидният буфер и нетните изходящи ликвидни потоци в края на декември 2018 г. са съответно 29,6 млрд. лв. и 10,1 млрд. лв. Съотношението на двете величини - отношението на ликвидно покритие, е 294,1 процента.