Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Сливен за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на местата за обществено ползване в Община Сливен".

КЗК установи, че предложените от класирания на първо място „Грийн партнърс - БКС" ДЗЗД 12 броя сметосъбиращи автомобили не отговарят на изискването на възложителя за обем вместимост. Участникът също така не е представил документи, доказващи капацитета на специалните автомобили, а единствено свидетелства за регистрация на машините.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите за подбор на участниците. Ако при проверката за наличие на условията за допустимост „Грийн партнърс - БКС" ДЗЗД не съумее да докаже наличието на техника с необходимия капацитет, следва да бъде отстранен от по-нататъшно участие.