Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на район „Сердика", Столична община, за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на проектант за изготвяне на работен проект за изграждане на канализация и водоснабдяване на кв."Бенковски", СО- район „Сердика".

Проучването по жалбата на „Свеко Енергопроект" АД показа, че оценителната комисия е допуснала съществен порок при провеждане на процедурата, като е излязла извън определените й от закона правомощия и утвърдените условия в документацията за участие. Незаконосъобразно помощният орган на възложителя е въвел нови критерии за участие извън одобрените, като е изискала при формиране на ценовите предложения, участниците да се съобразяват с чл. 18, ал. 1 от „Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране" на КИИП. Съгласно допълнително въведеното изискване, размерът на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги следва да се определя не по часова ставка, а съобразно дължината на мрежата, съоръженията и др.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценка и класиране на офертите, при спазване на мотивите в решението.