Според информация за Небанковия финансов сектор, публикувана от КФН (Комисията за финансов надзор), през първото тримесечие на 2007 г. са били издадени лицензии за 39 нови инвестиционни консултанти, съобщи пресцентърът на комисията.

29 са тези издадени за предлагане на брокерски услуги.

Интересно е да отбележим, че са създадени още 3 нови фонда за допълнително пенсионно осуряване както и 3 компании под формата на публично дружество.

При застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане в структурата на капитала преобладава родното участие, като то възлиза на 58.60 %.

32.46 % са капиталите идващи от страни, членки на ЕС, а останалите 8.95 % са реализирани от трети страни.

В обзорния отчет на КФН се разглеждат пет основни аспекта от състоянието и развитието на небанковия финансов сектор.

Акцент се поставя на чуждестранното участие в капитала на поднадзорните лица на КФН.

Обособена е отделна част, в която се разглежда пазарната концентрация на отделните сегменти според услугите, предлагани от участниците в небанковата финансова сфера. Два са използваните измерителя за пазарна концентрация - Индексът на Херфиндал - Хиршман (Herfindahl-Hirschman Index (HHI)) и делът на първите четири компании.

Повече информация можете да получите от страницана на КФН