Днес Комисията за финансов надзор потвърди проспекта на Първа инвестиционна банка за публично предлагане на емисия ценни книжа в размер на до 40 милиона нови акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на банката.

Новите акции ще бъдат с емисионна стойност в размер на 5 лева, което означава, че при пълно записване на емисията нови акции, банката ще увеличи своя капитал с 200 млн. лв. Според заложените в проспекта на банката условия, увеличението на капитала ще се счита за успешни при записване на минимум 4 млн. нови акции.

ПИБ ще използва това увеличение, за да осигури изпълнението на своята стратегия за разширяване на пазарното присъствие в банкирането на дребно и в кредитирането на малки и средни предприятия в България.

Банката изпрати успешна 2019 г. като отбеляза ръст на активите си с над един милиард лева до 10,7 млрд. лв. Печалбата на консолидирана основа за 2019 г. е 137.9 млн. лв., а печалбата преди обезценки е 257.7 млн. лв. Припомняме и че през декември Банката успешно пласира емисия облигации на обща стойност от 30 млн. евро, като след разрешение от страна на БНБ тя бе включена в допълнителния капитал от първи ред.

От банката съобщават, че добрите резултати се запазват и през първото тримесечие на 2020 г. като към края на март коефициентът на обща капиталова адекватност на ПИБ е 19.09 %, адекватността на капитала от първи ред е 19.03 %, а съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 15.48 %, а регулаторният собствен капитал достигна 1,365 млн. лв.

Към края на 2019 г. чрез мерки за увеличение на капитала и намаление на риска Банката формира допълнителен капиталов буфер в размер на над 197 млн. евро. С пласирането на новата емисия банката ще изпълни на 100% и последната препоръка на Европейската централна банка.