На свое редовно заседание днес Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) обсъди резултатите от цялостната оценка, извършена от Европейската централна банка (ЕЦБ) в контекста на искането от страна на България за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ.

Цялостната оценка се състоеше от преглед на качеството на активите (ПКА) и стрес тест на шест български банки. ЕЦБ се очаква да публикува подробните данни утре.

На базата на резултатите, от извършения от ЕЦБ преглед и стрес-тестове УС на БНБ се е обединил върху три основни извода относно оценката, която те дават за цялостната ѝ надзорна политика.

На първо място според БНБ резултатите от оценката на ЕЦБ съответстват на резултатите от прегледа на активите и стрес теста, извършени от БНБ през 2016 г., и на оценките на банковия надзор след това, отчитайки изминалия период и промените в методологията с влизането в сила на счетоводния стандарт МСФО 9. Резултатите показват устойчивостта на българския банков сектор като цяло.

Тук трябва да се има предвид, че Международен счетоводен стандарт 9 въвежда напълно нови и много по-строги от действащите до 2018-а правила за отчитане на риска и провизирането на кредитите. България е първата държава в която ЕЦБ провежда преглед на качеството на активите по правилата на МСФО 9. Всичко това означава, че при сегашните много по-строги изисквания резултатите от прегледа са не по-лоши от онези, които бяха получени при прегледа извършен през 2016-а от БНБ. А това е забележителен успех.

На второ място в своето прессъобщение БНБ заявява, че одобрява резултатите от цялостната оценка. "Ще бъдат предприети последващи действия, свързани с по-нататъшно укрепване на капиталовата позиция на банките, в строго съответствие с мандата на БНБ и съответната регулаторна рамка", пише в прессъобщението.ю

На трето място от БНб заявяват, че използвайки резултатите от прегледа и развитията след референтната дата, Централната ни банка е извършила оценка спрямо пруденциалните изисквания на чл. 92 на Регламент (ЕС) №575/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Резултатите от тази оценка на БНБ потвърждават, че всяка от шестте банки изпълнява пруденциалните изисквания на горепосочения Регламент.

Управителният съвет на БНБ отбелязва отличното сътрудничество между БНБ и ЕЦБ при извършването на цялостната оценка, което ще продължи в процеса на установяване на тясно сътрудничество.