На пръв поглед публикуваните данни за резултатите на банковия ни сектор за седемте месеца на 2021-а не поднасят кой знае какви новости във вече известната ни картина. Според БНБ през август активите на банковата система нарастват с 1.1 млрд. лв. (0.9%) до 131.7 млрд. лева.

Отношението на ликвидно покритие към 31 август е 292.1% (при 297.2% в края на юли). В края на август ликвидният буфер е 32.5 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци - 11.1 млрд. лв. (при съответно 32.2 млрд. лв. и 10.8 млрд. лв. в края на юли).

Общите брутни кредити и аванси през август нарастват със 747 млн. лв. (0.9%) до 87.3 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции се увеличават с 428 млн. лв. (3.0%) до 14.5 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 319 млн. лв. (0.4%) до 72.7 млрд. лв.

Увеличават се кредитите за домакинства (с 369 млн. лв., 1.3%) и за други финансови предприятия (с 59 млн. лв., 1.2%). Намаляват кредитите за сектор държавно управление (с 67 млн. лв., 7.3%) и за нефинансови предприятия (с 41 млн. лв., 0.1%). С други думи през август независимо от предприетите от служебното правителство мерки за стимулиране на кредитирането, и осигуряването на по-благоприятен достъп на бизнеса до финансиране, ръста на заемите е символичен, като при фирмите има спад.

Компаниите по-скоро трупат средства в банките (независимо от отрицателната доходност) отколкото да вземат заеми. Според БНБ депозитите в банковата система в края на август възлизат на 112.5 млрд. лв. и спрямо предходния месец нарастват с 1.2 млрд. лв. (1.1%). Увеличават се депозитите на нефинансови предприятия (с 667 млн. лв., 2.0%), на други финансови предприятия (с 525 млн. лв., 13.2%) и на домакинства (със 114 млн. лв., 0.2%). Намаление е отчетено при депозитите на кредитни институции (с 93 млн. лв., 1.8%) и на сектор държавно управление (с 14 млн. лв., 0.4%).

Към 31 август 2021 г. печалбата на банковата система е 889 млн. лв., или с 204 млн. лв. (29.7%) повече спрямо отчетената за осемте месеца на 2020 г. Прави впечатление, че през август спрямо юли печалбата е нараснала с 85 млн. лева, докато през юли спрямо юни този ръст е 150 млн. лева или много по-голям от августовският. Нищо чудно, ако през септември месечния ръст на печалбата се върне на юнските нива от 37 млн. лева.

Неприятното е че до голяма степен ръстовете на печалбата за отделните месеци са пряка зависимост от равнищата на намаляване на разходите за обезценка (финансовото покритие) на рисковете от загуби по предоставени кредити. През август разходите за обезценки възлизат на 424 млн. лв., с 67 млн. лв. (13.7%) по-малко от отчетените към 31 август 2020 година. Докато през юли намалението е със 104 млн. лв. (23.6%) спрямо същия период на миналата година и в края на юли 2021 г. Разходите за обезценка в един момент могат да се превърнат в голямо предизвикателство, ако след септември, когато приключват всички срокове на действие на мораториума (отлагането на плащания) по лихви и главници на предоставени заеми, се окаже че редовното обслужване на много от кредитите не може да бъде възстановена. Това ще доведе до допълнителни разходи за банките, които трудно ще бъдат покрити от подтиснатите доходи от основна дейност - най-вече от кредитирането.