По предварителни данни на Българската народна банка преките инвестиции в страната за януари - ноември 2016 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, възлизат на 953.7 млн. евро (2% от БВП ). Те са по-малко с 826.7 млн. евро (46.4%) спрямо аналогичния период на 2015 г. (1780.4 млн. евро, 3.9% от БВП)

Само през ноември те нарастват с 12.4 млн. евро, при увеличение с 32.2 млн. евро за ноември 2015 г.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 297.8 млн. евро за януари - ноември 2016 г. Той е по-нисък с 686.1 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на предходната година (983.8 млн. евро).

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 53.7 млн. евро, при 50.9 млн. евро за януари - ноември 2015 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Швейцария (22.7 млн. евро, 42.3% от общия размер за януари - ноември 2016 г.), Русия (6.7 млн. евро, 12.5% от общия размер за периода) и Норвегия (6.1 млн. евро, 11.4% от общия размер за периода).

Най-големите нетни преки инвестиции в страната за януари - ноември. са от Холандия (202.1 млн. евро, 21.2% от общия размер за периода), Германия (155.1 млн. евро, 16.3%) и Люксембург (128.4 млн. евро, 13.5%).

По предварителни данни преките инвестиции в чужбина за януари - ноември 2016 г. нарастват със 77.2 млн. евро, при увеличение със 70.4 млн. евро за януари - ноември 2015 г.