Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти. Приети са също така и изменения и допълнениа на Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента.

Както съобщава БНБ, промените в Наредба № 3 са свързани основно с осъвременяване на уредбата на платежните и предплатените карти с оглед технологичните развития в областта и приложимото европейско законодателство по отношение на установяването на идентичността на платеца, хармонизиране на определени разпоредби със Закона за платежните услуги и платежните системи. Регламентира се и реда за подаване от доставчиците на платежни услуги и издателите на електрони пари на отчетите им за нуждите на платежния надзор и за статистически цели.

Измененията в Наредба № 16 на БНБ са свързани основно с хармонизиране на разпоредбите относно централните звена за контакт на платежни институции и дружества за електронни пари със съответната европейска правна рамка. Определя се реда за подаване от платежните институции и дружествата за електрони пари на отчетите за собствен капитал, както и на днните, подавани за нуждите на платежния надзор и за статистически цели от операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента и участниците в тях. Въвеждат се промени в уредбата на системата за брутен сетълмент в реално време - РИНГС, във връзка с предстоящо въвеждане на незабавни плащания в левове.