Общото събрание на Асоциацията на банките в България (АББ) избра членовете на Управителния си съвет. Диана Митева - изпълнителен директор на Банка ДСК АД, беше преизбрана от Общото събрание на АББ за втори тригодишен мандат в управителния орган на Асоциацията и продължава да е председател на Управителния й съвет.

Цветанка Минчева - главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк АД, беше избрана за нов член на УС на АББ и за заместник-председател на УС на АББ.  На практика тя заема позицията в УС на АББ, овакантена от предишния главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк Теодора Петкова, която в средата на 2021-а напусна банката и респективно УС на АББ, за да стане директор на групата УниКредит за Източна Европа.

За нови членове на УС на АББ също така бяха избрани - за първи мандат, Никола Бакалов, главен изпълнителен директор на Първа инвестиционна банка АД и Сава Стойнов, изпълнителен директор на Централна кооперативна банка АД.

За втори тригодишен мандат, като член на УС на АББ, беше преизбран Георги Заманов - главен изпълнителен директор на Алианц Банк България.

Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Юробанк България АД и Десислава Симеонова, изпълнителен директор на ОББ АД, продължават членството си в УС на АББ, в рамките на мандатите им.

По тяхно желание, Оливър Рьогл - главен изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България) ЕАД и Георги Константинов, изпълнителен директор на Централна Кооперативна банка АД, бяха освободени от членство в УС на АББ, като общото събрание изказа благодарност и висока оценка за досегашната им дейност, като членове на управителния орган на АББ.

При Оливър Рьогл напускането на ръководния орган на АББ вероятно е свързано с приключване на сделката по покупката на Райфазенбанк (България) от ОББ и предстоящата консолидация между двете кредитни институции.