Какви са последните облекчения, които влязоха в сила и какви са очакваните спестявания при изграждане на собствена фотоволтаична централа? Константин Киров, ръководител отдел "Опазване на околната среда" и "Зелени проекти" в "ПроКредит Банк" разяснява темата за всички потребители.

Г-н Киров, какви са мерките, предприети на държавно ниво, за стимулиране на зелената енергия в България?

През последните два месеца се случиха няколко положителни промени в тази посока в България.

Част от тях са свързани със субсидии по плана за възстановяване и развитие. Юридически лица и домакинства ще могат да кандидатстват, за да получат субсидия за изграждане на фотоволтаични инсталации за собствено потребление. Трябва да се има предвид, че условията за фирми и физически лица са различни, както и процентът безвъзмездна помощ. Всеки може да се запознае с тези условия на сайта на Министерството на иновациите или на Министерството на енергетиката.

По плана за възстановяване общият размер на субсидиите за физически лица е 60 млн. лв., а за юридически лица - 200 млн. лв., като проектите могат да включват и батерии. Тъй като програмите са за 100% собствено ползване на тока, батериите са необходим елемент и е много полезно, че той е включен в предвидената държавна помощ.

Важно е да се знае, че както при всички други субсидии, тази безвъзмездна помощ се получава след приключването на проекта. В този случай клиентите могат да се обърнат към партньор като ПроКредит Банк, за да получат средствата за изпълнение на инвестицията и след това да се възползват от тази безвъзмездна помощ, ако са одобрени по програмата.

Втората положителна промяна, която беше одобрена от парламента в началото на януари е, че за по-малките инсталации, до 20 kW, отпада изискването за разрешително за строителство. Това важи за фотоволтаици, които са изцяло за собствено ползване на тока. Единствено е необходимо да се уведоми общината, което е по-кратка процедура. Това е още една полезна стъпка от страна на държавата, тъй като има много домакинства, които искат да инвестират във фотоволтаична инсталация, но ги спираха документацията и сроковете за получаване на разрешителни.

Каква експертиза можете да предоставите на Вашите клиенти в ПроКредит Банк?

В България има много активни асоциации и организации, които се опитват да развият сектора за възобновяеми енергийни източници в страната. В този сектор най-общо можем да кажем, че виждаме два типа инвестиции. Едните са големи проекти върху няколко декара земя, а другите са по-достъпни инвестиции от малки и средни предприятия (МСП), които са фокусирани основно върху подобряването на собствената консумация на енергия. В "ПроКредит Банк" искаме да подкрепяме втория тип инвестиции. Причината е, че именно те дават възможност на нашите клиенти да бъдат по-независими от цената на електричеството на пазара, както и от евентуални прекъсвания на тока. Само в България за последните три години сме финансирали над двеста фотоволтаични инсталации. Считам, че е много ценно клиентите да знаят, докато се информират относно този тип инвестиция, че от страна на Банката могат да получат експертно мнение за това дали техният проект отговаря на стандартните пазарни условия.

"Зелени заедно"

е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса.

Научете повече тук:

zelenizaedno.bg

За да сме максимално полезни за нашите клиенти, всеки един от проектите се разглежда от три независими един от друг отдели, специализирани в различните етапи и елементи на инвестицията.

Първо Експерт Връзки с клиенти оценява какво е необходимо за реализацията на проекта, какви са икономическите и екологичните ползи от него. В последствие проектът се разглежда от отдел Опазване на околната среда и зелени проекти в банката. Имаме двама инженери, които дават експертиза относно предварителни планове, разрешителни и всички технически особености на инсталациите. Колегите ни от отдел "Кредитен риск" оценяват финансовата полза за клиента и възможността за възвръщаемост на инвестицията.

Случвало се е да помогнем на клиенти и да не направят инвестиция във фотоволтаици, тъй като, по наше мнение, не са проучили достатъчно всичките променливи, към момента на търсене на финансиране. В последствие се видя, че допълнителните разходи правят инвестицията твърде скъпа и дори нерентабилна. По този начин успяваме да защитим клиента от започване на инсталация, която няма да може да завърши успешно.

На какво да обърнем внимание, когато избираме фирма за изграждане на фотоволтаична инсталация?

Фирмите, които изработват фотоволтаични инсталации, са много търсени в последните години и съответно възникнаха нови дружества на пазара, които се занимават с това. Според нашия опит, при избора на изпълнител за изграждане на фотоволтаична централа, трябва да се обръща внимание на следнaта информация:

  • Опит на компанията, референции от други техни клиенти или партньори.
  • Наличие на уеб страница с посочени изпълнени проекти, както и дали тези проекти са сходни на Вашите планове.
  • Пълнота на офертата - включени ли са разходи за проектиране, оборудване, доставка, изграждане, свързване и съгласуване с необходими институции. Добра практика е да има годишен анализ на производството и възвръщаемост на инвестицията. Ако не са включени всички тези елементи, може да се подведете по непълна крайна цена.
  • При оборудването задължителни елементи са фотоволтаичните панели, конструкцията за монтаж и инвертори. Желателно е да получите техническите спецификации за избраното оборудване.
  • Гаранция на изпълнителя за оборудването и за изпълнението, както и срок за обслужване при аварии. Добри срокове са 2 години гаранция за труда и 24 часа срок на реакция при авария.
  • Счита се за предимство, ако компания изпълнител извършва оглед с цел подсигуряване дали избраната локация има достатъчно място и други важни специфики за терена.
  • Възможност за заплащане на инвестицията изцяло по банков път и подписване на договор за пълна сума на сделката - в случай на съдебни действия, може да оспорвате само до размера на официалните разходи.

Важно е да Ви се разясни цялата процедура по узаконяване на инсталациите в зависимост от това дали ще е само за собствено ползване, с продажба на излишния ток или изцяло за продажба.

Какви са очакваните спестявания от инвестицията във фотоволтаична централа?

Ако разгледаме вариант за физически лица за инсталация от 5 kW, която е подходяща за домакинство в къща, можем да очакваме на годишна база около 1 000 лв. спестявания, при сегашната фиксирана цена на тока. При това изчисление, можем да кажем, че срок от 9 години би възвърнал инвестицията, дори без субсидия. При очакван срок на работа на тази фотоволтаична инсталация от над 25 години, това е по-малко от една трета от срока ѝ на работа.

За юридически лица, които закупуват електричество от свободния пазар, този срок може да бъде дори само 3 години, когато токът се използва изцяло за собствена консумация.

Какви други стъпки могат да се предприемат на държавно ниво, за да се стимулира производството на зелена енергия в България?

Със сигурност производството на собствена енергия е нещо много ценно за икономиката ни. Ако погледнем в по-голям мащаб, това, че фирми и домакинства произвеждат тока си на място, помага за намаляване на загубите от пренос на енергия. Колкото по-улеснен е този процес, толкова по-добре. В него участват както държавата с общи изисквания към общините, така и самите общини, които следва да прилагат определените регулации по еднакъв начин.

Друг участник в този процес са електроразпределителните дружества. Чест въпрос тук е, например, дали е необходимо да се изисква и тяхното становище, когато инсталацията е само за собствено ползване на ток. Това са все въпроси, при които е добре да има общ подход, както от държавата, така и от електроразпределителните дружества.

Има още доста стъпки за облекчаване на процеса, които биха могли да се предприемат на държавно ниво, но смятам, че се движим в правилната посока.

"Зелени заедно" показва добрите примери и важните съвети - всичко, което трябва да знаем по пътя към по-природосъобразно съществуване, работа и правене на бизнес. Проектът се осъществява с подкрепата на ProCredit Bank, LIDL, училище "Дени Дидро", Zagorka, Сердика Център, Cargotec, RÖFIX, Solvay Sodi, Insaoil, GreenPoint Logistics, Toki.bg, UniCredit Bulbank.