Данните от тримесечното Наблюдение на домакинските бюджети, извършвано от Националния статистически институт, показват че в края на миналата година разходете на домакинствата у нас растат по-бързо от доходите. При потреблението се наблюдава увеличава консумацията на хляб, месо, месни произведения, кисело мляко, зеленчуци, плодове и яйца, намалява това на сирене и картофи.

Доходи на домакинствата

Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 1 449 лв. и нараства с 9.3% спрямо същото тримесечие на 2016 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (53.9%), следвани от доходите от пенсии (26.2%), доходите от самостоятелна заетост (7.0%) и доходите от социални обезщетения и помощи (3.4%).

В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

 • Доходът от работна заплата нараства от 715 на 781 лв. (с 9.2%).
 • Доходите от пенсии нарастват от 372 на 380 лв. (с 2.3%).
 • Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 79 на 102 лв. (с 29.6%).
 • Доходите от социални обезщетения и помощи остават без промяна - 49 лева.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99%, а делът на дохода от натура е 1.0%.

Разходи на домакинствата

Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 1 368 лв. и се увеличава с 13.2% спрямо същото тримесечие на 2016 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (31%), следвани от разходите за жилище (18.8%), данъци и социални осигуровки (12.2%) и транспорт и съобщения (10.5%).

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 376 на 424 лв. (с 12.5%).
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 219 на 257 лв. (със 17.3%).
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 129 на 143 лв. (с 10.5%).
 • Разходите за здравеопазване се увеличават от 67 на 74 лв. (с 10.8%).
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват от 55 на 59 лв. (с 6.8%).
 • Разходите за облекло и обувки се увеличават от 54 на 57 лв. (с 4.1%).
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 48 на 47 лв. (с 1.6%).

Потребление на домакинствата

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2017 г. се променя спрямо същото тримесечие година по-рано. Увеличение се регистрира в потреблението на хляб, месо, месни произведения, кисело мляко, зеленчуци, плодове и яйца. Намалява консумацията на сирене и картофи. Без промяна е потреблението на прясно мляко, зрял фасул и олио.