Д-р Василев, измина още една година от мандата Ви. Можете ли да обобщите работата си през изминалия период? 

Втората година от управлението ми беше много важна, защото се стараехме да повишим нивото и темпото на работа. Резултатите трябваше да се виждат. Вече утвърденият ми екип трябваше да работи по-леко и да се справя по-лесно с всичко. Работата с хора не е лесна. Но смятам, че промените в града са видими и съм горд с това, което постигнахме през 2017 година. Дори една разходка в централната част на града е достатъчна, за да се види, че администрацията е била и е на мястото си и градът става приветлив. Инфраструктурата е в добро състояние, а неудобствата на хората във всяка точка на града стават все по-малко, реагира се на всеки сигнал.

Освен рехабилитация на улици и тротоари, направихме подмяна на градински осветители и паркови стълбове. Градът вечер е много по-осветен, в сравнение с преди.

Общинско предприятие "Паркстрой" реализира дейности по облагородяването на детски площадки и междублокови пространства. Същото общинско предприятие, съвместно с ОП"Ремонтстрой", активно участваха в дейността по почистването на коритото на река Бели Лом. Това корито не бе чистено никога така основно. Освен, че е по-приветливо, речното корито стана и по-безопасно.

С оглед на безопасността на жителите на града в Разград 93 камери следят за реда - на възлови места, кръстовища, градинки. Следят се от наши служители и служители на МВР. Системата за наблюдение ще става все по-модерна и по-добра.

Снимка 346493

Бихте ли разказали накратко по колко и какви проекти работи Общината през миналата година?

Много са проектите, по които работим, някои от тях продължават и през тази година.

Работим по проект "Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 на обща стойност 9 897 137 лева.

Ще бъде модернизирана образователната инфраструктура и подобрено качеството на образованието в община Разград чрез извършване на обновяване и реконструкция, реализация на мерки за подобряване на енергийната ефективност и рехабилитация на дворните пространства на 11 обекта на образователната инфраструктура в Разград, които едновременно с това ще бъдат оборудвани.

По проект, в рамките на финансов ресурс в размер на 615 000 лв., осигурен по Оперативна програма "Региони в растеж" ще се извърши ремонт на функциониращия Център за обществена подкрепа с цел увеличаване на неговия капацитет. Предвижда се Дневният център за деца с увреждания след интервенциите по проекта да предоставя и услуги за Център за социална рехабилитация и интеграция. По проекта ще бъдат разкрити и две нови услуги - Преходно жилище за младежи от 15 до 18-годишна възраст и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст. Сградите, в които ще бъдат извършени строително-ремонтни дейности, ще бъдат също така обзаведени и оборудвани, до тях ще бъде осигурена достъпна архитектурна среда.

Снимка 346503

По друг проект се предоставят интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. Към м. ноември 2017 г. потребители на услугите по проекта са 333 деца и 59 семейства;

По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са одобрени средства в размер на 7 469 434 ,31 лв. без вкл. ДДС; от тях са усвоени 2 505 080,35 лв. без вкл. ДДС. Въведени в експлоатация са 3 сгради, със стартирали СМР дейности - още 3 сгради. Сключени са още тристранни договори между Община Разград, областен управител на Област Разград и Българска банка за развитие - 10, подадени искания за сключване на тристранни договори - 6. Регистрирани са 20 сдружения на собствениците. След като всички договори и СМР бъдат изпълнени, градът ще е видимо променен, да не говорим за вътрешните ползи на обитателите на сградите.

Снимка 346496

От месец септември е разкрита още една нова социалната услуга - Център за работа с деца на улицата Разград.

Какви проекти останаха недовършени?

Още тече подмяната на водопроводната мрежа в ж.к."Орел". И очакваме практическия старт на ремонта за облагородяване на ж.к. Орел, имаме избор на изпълнител и очакваме да започнат ремонтните дейности. Финансирането за проекта е в размер 5 948 844,51 лв. и се осигурява по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

Започнахме изграждане на кастрационен център. Проблемът с популацията на уличните кучета е изключително важен, с този център ще решим до голяма степен този въпрос.

Подадено, одобрено и със стартирана реализация е проектно предложение "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград", финансирано по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." на стойност 13 534 453 лева.

Проектът цели намаляване количеството на депонирани отпадъци в общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците - Разград. За целта ще бъдат изградени инсталация за предварително третиране с капацитет 30 932 т годишно и компостираща инсталация с капацитет 4168 т годишно. Двете съоръжения ще обслужват 110 000 жители от общините Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян.

Снимка 211855

Източник: БГНЕС

Още един проект е в ход, подготвено и подадено е проектно предложение "Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. "Орел", отговарящи на съвременните хигиенни изисквания", което предвижда в рамките на финансов ресурс в размер на 2 421 999.99 лв. от Оперативна програма "Региони в растеж" в източната част на кв. "Орел" да бъдат построени 4 триетажни жилищни сгради с по 4 жилища на всеки етаж (общо 48 жилища) с приблизителен капацитет 170 лица.

Какви са възможностите на общината за привличане на нови инвеститори, как се работи в тази насока ?

Общинска администрация продължава да полага целенасочени усилия за стимулиране кандидатстването на местния бизнес по Оперативните програми. Периодично, на общинската интернет страница www.razgrad.bg, в секция Инвестиционен профил, се публикува информация за възможностите за кандидатстване за финансиране на малкия и среден бизнес, а за потенциалните инвеститори - информация за свободните имоти и тези за отдаване под наем.

"Амилум - България", "Биовет" и "Пилко" направиха през 2017 година инвестиции в нови производства и разширения, като само стойността на инвестицията за разширението на "Амилум България" е над 50 млн. лв.

На територията на Бизнес зона "Перистър" за 2017 г. са реализирани инвестиции от частни инвеститори (стартирали през предходни периоди) в размер на: 1 700 000 лв. и са разкрити 145 нови работни места. На етап проектиране и в процес на реализация (незавършен груб строеж) са инвестиции в размер на 10 880 000 лв. Очаква се и разкриване на 144 работни места.

В Бизнес зона "Перистър" е изграден нов клон от площадков газопровод за обезпечаване потребностите на инвеститори. Изграден е втори етап от система за видеонаблюдение с оптично трасе и е разширена зоната за охрана чрез технически средства. Изградена е и система за контрол на достъпа в извън работно време на територията с цел превенция и опазване имущество - частна общинска собственост.

Снимка 346494

Каква е визията за Разград в края на мандата ви. Можете ли от сега да кажете, как си представяте града, след четиригодишното ви управление?

Община Разград ще става все по-благоприятно място за живот, бизнес и инвестиции, наред с даденостите като хубава природа, за която се грижим, а също и факторите - богата история на региона и културна идентичност, които да спомагат за развиване на икономиката и туризма.

Социалните и инфраструктурните ни проекти са отлично подготвени и изпълнявани. Когато се грижим за социално уязвимите групи, когато подготвяме инфраструктурата, за да има условия за инвеститори, когато децата има къде да играят и да учат, смятам, че грижата за поверената ми община е на ниво.

В тази посока работим, когато следваш посоката, когато си убеден, че е правилната и резултатите ще дойдат. Вече сме постигнали достатъчно, за да имаме самочувствието, че ще успеем в цялост да свършим работата и задачите, които сме си поставили в началото на мандата.