Последното наблюдение върху потребителските нагласи на Националния статистически институт показва спад на потребителското доверие в страната. Българите са резервирани по отношение на полбожителни промени във финансовото си състояние, но въпреки това, нагласата да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба расте.

През октомври общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.7 пункта спрямо юли, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата.

Общата оценка на потребителите за настоящото развитие на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца се запазва на равнището от предходното наблюдение. По отношение на очакванията за следващите дванадесет месеца се наблюдава известно подобрение в мненията на живеещите в селата за разлика от населението в градовете, което изразява малко по-негативни прогнози в сравнение с три месеца по-рано.

Оценките на потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца, както и очакванията им за следващите дванадесет месеца, са по-резервирани спрямо три месеца по-рано.

По-неблагоприятни в сравнение с юли са и оценките за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца (балансовият показател се покачва с 4.6 пункта). Инфлационните очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца.

По отношение на безработицата в страната прогнозите на потребителите са, че ще има съкращаване на персонал през следващите дванадесет месеца, като според населението в селата то ще бъде с по-високо темпо.

Същевременно през октомври се регистрира леко подобрение на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба. Позитивна е и нагласата на потребителите относно извършването на разходи за "покупка или построяване на жилище (вила)" и за "подобрения в дома" през следващите дванадесет месеца.