Към края на 2006 г. по предварителни данни изчисленото постоянно население на България е 7 679 290 души при средна гъстота 69.3 души на кв.км.  За една година в резултат на по-големия брой умирания, отколкото раждания населението е намаляло с 39 460 души, или с 0.5%, съобщават от НСИ.                 

В общия брой на населението жените са повече (51.5%). През 2006 г. на 1 000 мъже се падат 1 064 жени.

В края на 2006 г. в градовете на страната живеят 5 425.3 хил. души, или 70.6% от населението на страната, а в селата - 2 254.0 хиляди (29.4%).

Промените във възрастовата структура на населението се изразяват в продължителен процес на остаряване, което естествено води до нарастване на показателя, определящ средната възраст на населението. През 2000 г. този показател е бил 39.9 години, а през 2005 г. - 41.2 години. Сега средната възраст на населението общо за страната е 41.4 години.

Процесът на застаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е по-висока в сравнение с тази в градовете. В градовете този показател има стойност 39.7 години, а в селата - 45.3 години.

Населението в трудоспособна възраст към края на 2006 г. е 4 820 хиляди души или 62.8% от цялото население. В сравнение с предходната година тази категория население се е увеличила с близо 6 хиляди души. Увеличението, сравнено с предишни години е по-малко, защото възрастта за пенсиониране при мъжете вече е 63 години и не се увеличава всяка година с 6 месеца, както това продължава при жените.

Населението над трудоспособна възраст през 2006 г. е 1 740  хил. души. За една година то е намаляло с 22 хил. души. Това се дължи не само на естественото движение на населението (смъртността), но и на изключването от тази категория на част от населението поради промяната във възрастовата граница за пенсиониране и отнасянето на тази част към трудоспособното население.

Сред населението под трудоспособна възраст се очертава трайна тенденция на намаление. Спрямо 2005 г. намалението е 23 хиляди и в края на 2006 г. тази категория население наброява 1 120 хил. души.

През 2006 г. в България са родени 74 495 деца, от които 73 978 или 99.3% са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличил с 2 903 деца. Коефициентът на раждаемост (брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е 9.6 ‰. 

В сравнение с европейските страни равнището на общата смъртност на населението в България е доста по-висока. С най-ниска смъртност са Ирландия - 6.6‰, Люксембург - 7.9‰ и Франция и Нидерландия - 8.4‰.

За по голямата част от страните на Европа нивото на смъртността е в границите между 9.0 и 10.0‰. В няколко държави (Естония, Литва, Унгария и Румъния) коефициентът на смъртност е над 10.0‰, но стойностите му в тях са по-ниски от тази за България. С по-висока смъртност, близка до тази в България е Латвия (14.2‰).    

Средната продължителност на живота при мъжете в някои от европейските страни като Естония, Латвия, Литва и Румъния е по-ниска от тази в България. Но за всички останали страни този показател е с по-висока стойност и достига до 77 години.

При жените средната продължителност на живота единствено в Румъния (75.4 години) е по-ниска от тази в нашата страна. В Литва, Латвия, Унгария и Словакия жените живеят с около 1 година повече от жените в България. Във всички останали европейски страни средната продължителност на живота сред жените е над 80 години, като във Франция, Испания и Италия тя е над 83 години.